กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก(กรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่)
รหัสโครงการ 62-L3308-05-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู้บ้าน
วันที่อนุมัติ 18 ธันวาคม 2561
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 6,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก ทองรอด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.473,99.989

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญด้านสาธารณสุขไทย เป็นโรคติดต่อซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ จึงเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเพิ่มประชากรยุงลายเป็นอย่างดี และมีโอกาสเกิดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 7 ธันวาคม 2561 ตำบลชะรัด พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 14 ราย อัตราป่วย 138.93 ต่อแสนประชากร ซึ่งจะพบว่ามีการระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 พบจำนวนผู้ป่วยถึง 9 ราย ซึ่งเกิดในพื้นที่ หมู่ 5 จำนวน 7 ราย หมู่8 จำนวน 1 ราย หมู่9 จำนวน 1 ราย ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนผู้ป่วยที่ค่อนข้างสูง และยังคงมีการระบาดในพื้นที่่ ตลอดกับมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี จึงทำให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย การดำเนินงานควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในส่วนของผู้ป่วยไข้เลือดออกควรมีการป้องกันตนเองจากการโดนยุงมากัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น จึงมีความจำเป็นต้องใช้โลชั่นทากันยุงในผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกราย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชะรัด เพื่อลดอัตราป่วย หรือการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชะรัดต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชะรัด

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.จัดซื้อโลชั่นทากันยุง 3.แจกโลชั่นทากันยุงในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออกทุกราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชะรัด 2.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลชะรัด กองทุนตำบลชะรัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 13:38 น.