กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน ปี 2562
รหัสโครงการ 62-L8281-2-05
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเหล้า , แผนงานสิ่งแวดล้อม
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราฑิวาส
วันที่อนุมัติ 18 ธันวาคม 2561
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 72,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทัศน์ ทองดี
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสรี เซะ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านใน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 5.951,101.697

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

บ้านหรือที่พักอาศัยถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานที่ ที่ประชาชนใช้ในการอยู่อาศัย และทำกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนให้เกิดการปฏิบัติในระดับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม ตำบลสุคิรินจึงได้จัดทำโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชุน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ ให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ชุมชน นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้มีความใส่ใจต่อสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 : 1. เพื่อป้องกัน และลดอัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนา ปรับปรุงบ้านและจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี 3. เพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ชุมชน
  1. ลดอัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรคไข้เลือดออก โรคทางเดินอาหาร ลงร้อยละ 50
  2. ประชาชนมีการพัฒนาปรับปรุงบ้านและจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนให้สะอาดถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  3. หมู่บ้าน ชุมชน มีความใส่ใจและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 80
12.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านและบริเวณโดยรอบ รวมถึงหมู่บ้าน ชุมชน มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจนเกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล ส่งผลให้สามารถป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพหรือบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน ช่วยให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความรัก เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน จนเกิดชุมชนที่เข้มแข็ง มีความรักใคร่ สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 10:02 น.