กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน ปี 2562
รหัสโครงการ 62-L3042-2-08
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ อาสาสมัครสาธารณะสุขตำบลตาแกะ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 12,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรอมเล๊าะ สาแล
พี่เลี้ยงโครงการ นางวรรณาพร บัวสุวรรณ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562 12,150.00
รวมงบประมาณ 12,150.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 486

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันแนวโน้มของประชากรไทยจะเผชิญกับปัญหาโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับต้นๆ เมื่อมีคนในบ้านป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อย่อมส่งผลให้ตัวผู้ป่วย ครอบครัว ภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพ เสียเวลา เสียโอกาส และค่าตอบแทนจากการที่ต้องหยุดทำงาน การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อถ้ามีอาการแทรกซ้อน ภาวะเจ็บป่วยจะรุนแรง และต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มที่ประชาชนจะป่วยด้วยโรคเรื้อรังสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม ผู้สูงอายุ จากการสำรวจผู้ป่วยเรื้อรังในตำบลตาแกะ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราร้อยละ 90 ของประชากรที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหมด และมีแนวโน้มจะสูงขึ้น การแก้ปัญหาสุขภาพตามแนวคิดการป้องกันโรคมี 3 ระดับ คือ การป้องกัน ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค การควบคุมการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดยการคัดกรอง และค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และการเฝ้าระวังผลเสียที่อาจเกิดจากการรักษา

    ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตาแกะ เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จึงจัดทำโครงการคัดกรองโรคเรื้อรังขึ้นน เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ โดยการตรวจสุขภาพ ถ้าพบความผิดปกติก็จะดำเนินการรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ภาครัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคนในตำบล ตาแกะและกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง

 

486.00
2 เพื่อจัดระบบฐานข้อมูล แยกประเภทผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรอง ตามแต่ละกลุ่ม(ปกติ เสี่ยง สงสัยจะเป็น)

 

486.00
3 เพื่อเพิ่มระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

486.00
4 เพื่อให้รับการส่งต่อ และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 ก.พ. 62 ตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ35ปีขึ้นไป 12,150.00 12,150.00
รวม 0 12,150.00 1 12,150.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. รวบรวมข้อมูลรายชื่อประชากรกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลประชากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแกะ
 2. ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน และจัดตั้งคณะทำงาน
 3. ขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองโรคเรื้อรังในกลุ่มประชาชน ในตำบลตาแกะ
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชากรรับทราบโครงการ เพื่อรับบริการตามวันเวลาที่กำหนด
 5. ออกตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชากรในพื้นที่ตำบลตาแกะ
 6. ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 7. ส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยป่วยเป็นโรคให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
 8. สรุปผลและรายงานผลดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
 2. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการประเมินจัดกลุ่มแยกตามประเภทกลุ่ม
 3. จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยเป็นโรคได้รับการเฝ้าระวังและการป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
 4. จำนวนผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 00:00 น.