กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอนามัยแม่และเด็ก 0-6 ปี
รหัสโครงการ 62-L3346-2-16
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอนามัยแม่และเด็ก
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรม อสม. ม.9
วันที่อนุมัติ 17 มกราคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 6,750.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทวิพร สร้อยทอง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 6,750.00
รวมงบประมาณ 6,750.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ภาวะสุขภาพและพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะด้านสมอง จิตใจและสติปัญญาการเจริญเติบโตของสมองเด็ก จะเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดาและหลังคลอด ซึ่งหากในระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กจำเป็นจะต้องได้รับอาหารตรงตามกำหนดเวลาด้วย ภาวะขาดสารอาหารและความยากจนจะมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านสติปัญญาอาหารที่เด็กต้องการที่สุดสำหรับในช่วงนี้คือ "นมแม่"อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือน เด็กในช่วงแรกเกิดถึง5ปีเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต การอบรมเลี้ยงดูรวมทั้งประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงนี้ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของมารดาและเด็กอย่างมีคุณภาพ ต้องมีการเฝ้าระวังตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ดังนั้น อสม.ม.9 ต.บ้านพร้าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยและสามารถกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้

ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กอย่างน้อยร้อยละ 70

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? อบรมให้ความรู้ 6,750.00 -
รวม 0 6,750.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ปกครองเด็กสามารถดูพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการของบุตรตนเองได้
2.เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติได้รับส่งต่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 13:57 น.