กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเด็กประถมวัดแจ้ง ใส่ใจ ฟันสวย
รหัสโครงการ 62-L1499-2-1
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรัก
วันที่อนุมัติ 8 มีนาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 สิงหาคม 2562 - 20 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 6,181.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรัก
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.558,99.577
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13 ส.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 6,181.00
รวมงบประมาณ 6,181.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 79

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

ระบุ

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านทันตสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญที่พบมากในนักเรียนประถมศึกษา เมื่อเทียบกับโรคอื่นๆที่ตรวจพบในกลุ่มเดียวกันและปัญหาด้านทันตสุขภาพนั้นนอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพช่องปากของเด็กแล้วยังมีผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 6-12 ปีซึ่งเป็นวัยที่มีฟันแท้ขึ้นใหม่ๆ ลักษณะรูปร่างฟันมีหลุมร่องลึกทำให้เกิดโรคฟันผุได้ง่ายนอกจากอุปนิสัยของเด็กที่ชอบรับประทานอาหารของหวานตลอดจนมีข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายหากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีพอโรคในช่องปาก เป็นโรคที่สามารถป้องกันและสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเริ่มต้นส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็กฝึกฝนให้เด็กมีทันตสุขนิสัยที่ดี และการส่งเสริมและป้องกันรวมทั้งการบำบัดรักษาในระยะแรกของการเป็นโรคจะช่วยป้องกันและควบคุมโรคในช่องปากของเด็กได้
จากการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนวัดแจ้งพบว่าเด็กมีฟันแท้ผุร้อยละ 12.97โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรัก เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ เด็กประถมวัดแจ้ง ใส่ใจ ฟันสวยนี้ขึ้นในนักเรียนประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีและได้ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี

 

0.00
2 เพื่อลดอัตราฟันแท้ผุในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 ม.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ๑.เก็บรวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงาน ๒.สำรวจข้อมูล - เก็บข้อมูลทั่วไป,บริบทพื้นที่ - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ดูแลเด็ก - ตรวจสภาวะช่องปากของเด็ก ๓.วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูล ๔.กระบวนการค้นหาปัญหาร่วมกับชุมชน ๕.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครง 6,181.00 6,181.00
รวม 0 6,181.00 1 6,181.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

๑.เก็บรวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงาน ๒.สำรวจข้อมูล   - เก็บข้อมูลทั่วไป,บริบทพื้นที่
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ดูแลเด็ก - ตรวจสภาวะช่องปากของเด็ก ๓.วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูล ๔.กระบวนการค้นหาปัญหาร่วมกับชุมชน ๕.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ ๗.ดำเนินกิจกรรมโครงการ 8.ส่งต่อเพื่อรับการรักษา 9.สรุป ประเมินผลและติดตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากตามระบบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ๒. นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมอย่างถูกต้อง ๓. นักเรียนเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมีพฤติกรรมทางสุขภาพดีขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.docx) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก
3 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.docx) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 15:44 น.