กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
รหัสโครงการ 62-L2974-1-05
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโนรี
วันที่อนุมัติ 13 มีนาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตติยา พรหมเดช
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 12

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ระบุ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด(คน)
12.00
2 จำนวนประชาชนที่ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลควนโนรี
10.00
3 ร้อยละของการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ในเขตตำบลควนโนรี
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ในเขตตำบลควนโนรี

การควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ในเขตตำบลควนโนรี

12.00 10.00
2 เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์และภาชนะเสี่ยงในชุมชนที่เป็นแหล่งโรค

ทำลายแหล่งเพาะพันธ์และภาชนะเสี่ยงในชุมชนที่เป็นแหล่งโรค

12.00 10.00
3 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลควนโนรี

ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลควนโนรี

12.00 10.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000.00 -
รวม 0 30,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและภาชนะเสี่ยงต่างๆ 2.จัดกิจกรรมโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคไข้เลือดออกในตำบลควนโนรี 3.สนับสนุนการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยวิธี 5 ป 1 ข 4.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะประเมินผลการดำเนินงานทุกด้าน(warroom) 5.กิจกรรมการพ่นหมอกควันในเขตตำบลควนโนรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.อัตราโรคไข้เลือดออกลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 20 2.ไม่มีรายงานพบชุมชนที่มีการเกิดโรคใน Generation 2 ในผู้ป่วยไข้เลือดออก 3.ประชาชนตระหนักในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 4.กลุ่มผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลควนโนรี กองทุนตำบลควนโนรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 00:00 น.