กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
รหัสโครงการ 62-L1468-03-02
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านควนทองสีห์
วันที่อนุมัติ 19 มีนาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 25 กันยายน 2562
งบประมาณ 27,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววณิชา ผดุงกิจอนันต์
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ เป้าทอง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.402,99.549

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มวัยทำงาน 35

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.ประชุมคณะครุ 3.จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน 4.ทำหนังสือเชิญวิทยากร จัดสถานที่ 5.ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยโดยจัดเป็นฐาน 6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เด็กมีพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสติปัญญา 2.เด็กและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 13:25 น.