กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
รหัสโครงการ 62-L1468-03-02
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านควนทองสีห์
วันที่อนุมัติ 19 มีนาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 25 กันยายน 2562
งบประมาณ 27,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววณิชา ผดุงกิจอนันต์
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ เป้าทอง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.402,99.549
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 27,800.00
รวมงบประมาณ 27,800.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มวัยทำงาน 35

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมากเนื่อจากเด็กวันี้ต้อการเรียนรู้ ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว คนรอบข้าง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานขอ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัมนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เขาเติบฌตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยเติบโตได้ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิดอบรมเลี้ยงดูโดยความเข้าใจ เด็กก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เหมาะสม ให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใส มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย เด็ก่อนวัยเรียนเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 2 ถึง 5 ปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารกก้างสู่ความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ สังคมที่กว้างออกไปจากครอบครัว เราจึงควรเข้าใจพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการให้ถูกวิธี มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อันจะช่วยให้เด็ก มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุกๆช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัย และการเรียนนั้น เราไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไป เด็กจะต้องได้รับประสบการณ์ตรง ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกาา 2562 สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว เป็นการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.ประชุมคณะครุ 3.จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน 4.ทำหนังสือเชิญวิทยากร จัดสถานที่ 5.ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยโดยจัดเป็นฐาน 6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เด็กมีพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสติปัญญา 2.เด็กและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 13:25 น.