กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพร ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
รหัสโครงการ 62-L5294-2-09
ความสอดคล้องกับแผนงาน
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร
วันที่อนุมัติ 22 มีนาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 13,360.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาววิริญญา จ่าวิสูตร 2.นางนัสรีน วรางคนางค์ 3.นางอารีย์ วรางคนางค์ 4.นางสาววรรณา หงสตาร์ 5.นางสาววิลาวัณย์ เจ๊ะสา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13,360.00
รวมงบประมาณ 13,360.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแพทย์แผนไทยได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้เป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งแก่ผู้รับบริการ การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคตลอดจนการแปรรูปสมุนไพร มาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เอง วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อ และผูกพันธ์กับวิธีการดูแลรักษาตนเองโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีอยู่มากมายในชุมชน อาทิเช่น การใช้สมุนไพรในการรักษาพยาบาล การใช้หลักความเชื่อทางศาสนา ในการดูแลตนเองสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้งสาเหตุการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ เกิดจากการประกอบอาชีพประจำวันเป็นส่วนมาก และมีบางส่วนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อส่งเสริมด้านการแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มีสุขภาพดีขึ้นและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพร

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

0.00
2 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับส่งต่อให้ญาติผู้สูงอายุในครอบครัว

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับส่งต่อให้ญาติผู้สูงอายุในครอบครัว

0.00
3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีจิตอาสาที่ผ่านการอบรมได้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีจิตอาสาที่ผ่านการอบรมได้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

0.00
4 เพื่อให้มีแหล่งธนาคารสมุนไพรของชุมชน

ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันปลูกสมุนไพร

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
30 ก.ย. 62 สืบสานภูมปัญญาสมุนไพร ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 40.00 13,360.00 13,360.00
รวม 40 13,360.00 1 13,360.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด
  3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีสุขภาพดีขึ้นเมื่อดูแลตนเองต่อเนื่อง สร้างการรับรู้ให้บุคคลอื่นก่อเกิดกิจกรรมดูแลสุขภาพร่วมกันต่อเนื่องไป

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โสภิญญา เครือวัลย์ โสภิญญา เครือวัลย์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 00:00 น.