กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
วันที่อนุมัติ 8 พ.ค. 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 6,880.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจำเนียร จันทร์ทอง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนโดยการปั่นจักรยาน 2.เพื่อให้สมาชิกชมรมมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานที่ถูกต้องปลอดภัย 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 4.เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 5.เพื่อส่งเสริมในการทำกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่องสร้างกระบวนการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 2.รณรงค์/ประชาสัมพันธ์โครงการแก่สมาชิกและเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ 3.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4.พบกลุ่มแลกเปลี่ยนให้ความรู้ เรื่องการเลือกใช้จักรยานให้เหมาะสมกับตนเอง การออกกำลังกายลดโรคและการปั่นจักรยานที่่ปลอดภัย และตรวจสุขภาพสมาชิกก่อน/หลังเข้าร่วมโครงการ 5.จัดกิจกรรมปั่นจักรยานประจำวันจันทร์-เสาร์ กำหนดใส่เสื้อสีประจำวัน และกำหนดเส้นทางดังนี้ -วันจันทร์ ท่ามะเดื่อ - เกาะตาหมอ -วันอังคาร ท่ามะเดื่อ - วัดปัณณาราม -วันพุธ ท่ามะเดื่อ - บางแก้ว -วันพฤหัส ท่ามะเดื่อ - เกาะตาหมอ -วันศุกร์ ท่ามะเดื่อ - วัดปัณณาราม -วันเสาร์ ท่ามะเดื่อ - บางแก้ว 6.จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานและพัฒนาศาสนสถานและสถานที่สำคัญในชุมชนทุกวันที่ 15 ของเดือนโดยรวมกันจัดเก็บขยะทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายจัดการสิ่งแวดล้อมลดโรค 7.ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ประชาชนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสมมีการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง 2.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานที่ถูกต้องปลอดภัย 3.ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดีห่างไกลโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง 4.ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 5.เกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายมากขี้น 6ชุมรมปั่นจักรยานมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 16:00 น.