กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการผู้บริโภคปลอดภัยร่วมใจไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลตำบลควนเนียง
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียง
วันที่อนุมัติ 2 พ.ค. 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 7,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผุดผ่อง กลั่นสมจิตต์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ "ผู้บริโภคปลอดภัยร่วมใจ ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลตำบลควนเนียง" เนื่องด้วยปัญหาระดับพื้นที่ในอำเภอควนเนียงด้านที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนคือการใช้โฟมบรรจุอาหารซึ่งส่งผลต่อภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะโฟมเมื่อบรรจุด้วยอาหารร้อนจัดอาหารที่มีไขมันมากหรืออาหารที่มีสภาพเป็นกรดจะทำให้สาร "สไตรีน" ซึ่งเป็นสารเคมีในการผลิตโฟมหลอมละลายออกมาปนเปื้อนในอาการทำให้ร่างกายได้รับสารพิษสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายและโรคร้ายได้มากกว่าคนปกติถึง 6 เท่า เช่นสมองมึนงง หงุดหงิดง่าย สมองเสื่อม ก่อมะเร็ง บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอควนเนียง (พชร) ได้บรรจุเรื่องปลอดโฟมเป็นประเด็นหนึ่งในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในปี 2562 ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการ โรงเรียน ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอยขายอาหาร ร่วมใจกันไม่ใช้โฟมในพื้นที่เขตเทศบาลควนเนียง จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียงต้องเข้าไปหนุนเสริมด้านความรู้ ความร่วมมือ และติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านองค์ความรู้และนโยบายปลอดโฟมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

80.00
2 ร้านอาหาร/แผงลอยไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารให้ผู้บริโภค

ร้อยละ 100 ของร้านอาหาร/แผงลอย ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

100.00
3 ภาคีเครือข่ายร่วมใจไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาลเข้าร่วมทำMOUและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม

100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและแจกเอกสารความรู้ในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนเนียง 1143.00 1,750.00 -
1 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ทีมสุขภาพลงเยี่ยมร้านอาหารแผงลอยเพื่อให้คำแนะนำติดตามช่วยเหลือ 100.00 2,500.00 -
1 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมทำMOUในโรงเรียนและศพด. 5.00 1,250.00 -
1 มี.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานในโรงเรียนร้านอาหารแผงลอย 100.00 1,500.00 -
รวม 1,348 7,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายองค์ความรู้เรื่องภัยร้ายจากการใช้โฟมบรรจุอาหารนโยบายการปลอดโฟมของอำเภอควนเนียงเป็นประจำทุกสัปดาห์
  2. ตรวจเยี่ยมร้านอาหารแผงลอยโดยทีมสุขภาพสัปดาห์ละ 10 ร้านเพื่อให้คำแนะนำเรื่องไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารให้ใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนหรือนำภาชนะเช่น,ปิ่นโต,ถ้วย,ชามมาบรรจุอาหารแทน โดยมอบเอกสารความรู้/แผ่นพับ/วัสดุตัวอย่างทดแทนโฟม
  3. ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนเนียงกับศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียงโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลควนเนียงเป็นพยาน
  4. ทุกโรงเรียนมีนโยบาย No Form และขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในองค์กร
  5. ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ ทดแทนโฟมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. การประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานทั้งร้านอาหาร,แผงลอย,โรงเรียน,ศพด.ทุกแห่งในระยะเวลา 2 เดือน 6 เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชาชนร่วมใจไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารและไม่ซื้ออาหารที่บรรจุโฟม
  2. ร้านอาหาร/แผงลอยทุกร้านใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนโฟมบรรจุอาหารจำหน่ายให้ผู้บริโภค
  3. มีภาคีเครือข่ายร่วมใจไม่มีโฟมบรรจุอาหารในทุกโรงเรียนเเละศพด.ทุกแห่ง
  4. ชุมชนมีการเตรียมสู่ตลาดปลอดโฟมในโอกาศต่อไป

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนตำบลควนเนียง
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนตำบลควนเนียง
3 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนตำบลควนเนียง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลควนเนียง กองทุนตำบลควนเนียง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 11:48 น.