กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยบุหรี่
รหัสโครงการ 61-PKL-01-13
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานบุหรี่
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพ.สต.ปากล่อ
วันที่อนุมัติ 18 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 พ.ค. 2562 - 13 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 30,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรอซีดะห์ มะสะแม
พี่เลี้ยงโครงการ ผอ.รพ.สต.ปากล่อ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.62,101.187
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 6 พ.ค. 2562 13 ก.ย. 2562 30,900.00
รวมงบประมาณ 30,900.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 90

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการสูบบุหรี่ถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆของสาเหตุที่จะทำให้ปัญหาเกิดการใช้ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ตามมา และทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมป้องกันให้ผู้เสพหรือกลุ่มเสี่ยง สามารถ ลดละเลิกสูบบุหรี่ได้ โดยการให้ความรู้แก่บุคคลและกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ การส่งเสริมให้คิด ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ การกล้าปฏิเสธบุคคลที่ชวนให้ลองสูบบุหรี่ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จากการสำรวจพบว่าประชากรชายตำบลปากล่อ ช่วงอายุ 18+ มีอัตราการสูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ 20.05 ดังนั้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่

 

18.00
2 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ได้

 

90.00
3 3.เพื่อสร้างเครือข่ายเยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

 

9.00
4 4.เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการลดบุหรี่

 

1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
6 - 12 พ.ค. 62 กิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 90.00 0.00 0.00
21 มิ.ย. 62 กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการและให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงและคณะทำงาน 18.00 5,400.00 5,400.00
22 มิ.ย. 62 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ 90.00 17,100.00 17,100.00
24 - 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ในชุมชน 9.00 1,200.00 1,200.00
27 มิ.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 กิจกรรมออกเยี่ยมและติดตามกลุ่มเป้าหมายเดือนละครั้ง รวม 4 เดือน 90.00 7,200.00 7,200.00
รวม 297 30,900.00 5 30,900.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.สำรวจกลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยพิจารณาหมู่ละ 10 คน 2.จัดประชุมชี้แจงโครงการและให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงและคณะทำงาน เพื่อเข้าใจโครงการ ให้ความรู้เรื่องบุหรี่และการติดตาม การพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการที่อยากเลิกบุหรี่ 3.อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเรื่องพิษภัยบุหรี่ การปฎิบัติตัวเพื่อการเลิกสูบบุหรี 4.ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวในการร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ 5.ติดตามเยี่ยมบ้านเดือนละครั้งเป็ฯเวลา4 เดือน พร้อมทั้งประเมินผล เพื่อติดตามให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ ออกเยี่ยมโดยพี่เลี้ยงซึ่งผ่านการอบรมให้ความรู้ ติดตามประเมินการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการอบรม เช่น ซักถามปัญหาในการเลิกบุหรี่ พูดจูงใจและให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ แนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ การออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ได้ ให้กำลังใจแก่บุคคลในครอบครัว เพื่อร่วมกันสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการในการเลิกบุหรี่อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเครือข่ายเยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 6.สรุปโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายสามารถละละเลิกบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเกิดชุมชนต้นแบบด้านการลดการสูบบุหรี่

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.doc) กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ปากล่อ
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ปากล่อ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ปากล่อ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ปากล่อ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 13:57 น.