กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย
รหัสโครงการ 62-L1468-02-18
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วันที่อนุมัติ 19 มีนาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 29,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉลอง ภักดี
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ เป้าทอง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.402,99.549
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562 29,000.00
รวมงบประมาณ 29,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เด็กปฐมวัย 0-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สถาบันครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดู ในส่วนภาครัฐยิ่งให้ความสำคัญกับเด็กวัยนี้ดังปรากฏใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13 ได้กล่าวถึงสิทธิของบิดา มารดา ผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลที่จะพัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย 0-5 ปี ทุกคนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปในโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสอมงเด็กปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 ส.ค. 62 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน 80.00 29,000.00 29,000.00
รวม 80 29,000.00 1 29,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ - อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง - จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่   - ฐานร้อยลูกปัดแสนสวย   - ฐานแซนวิชแสนอร่อย   - ฐานประดิษฐ์ของเล่น   - ฐานน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสติปัญญา 2.ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านกิจกรรม 3.ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 15:37 น.