กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
รหัสโครงการ 62/L8288/03
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ อสม.ทต.สะบ้าย้อย
วันที่อนุมัติ 2 กรกฎาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 25 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 10,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ อิตประดิฐ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.632,100.929
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10,000.00
รวมงบประมาณ 10,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง - ประกอบอาหารได้ถูกต้อง

ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง-ประกอบอาหารได้ถูกต้อง ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน

10000.00
2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร

 

0.00
3 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประกอบการมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านสุขาภิบาลอาหาร แผงลอยจำหน่าายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ประกอบการและผู้ชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสู่ผู้บริโภคในชุมชนได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา กองทุนตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 11:32 น.