กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

อสม.ตำบลพิจิตรร่วมใจคัดกรอง/ติดตามกลุ่มเสี่ยงและดูแลกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ชุมชนตำบลพิจิตร ปี 2562

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม อสม.ตำบลพิจิตรร่วมใจคัดกรอง/ติดตามกลุ่มเสี่ยงและดูแลกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง ชุมชนตำบลพิจิตร ปี 2562
รหัสโครงการ 62-L5208-2-10
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรม อสม. ตำบลพิจิตร
วันที่อนุมัติ 18 ตุลาคม 2561
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 สิงหาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 9 กันยายน 2562
งบประมาณ 37,940.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายช่วง นิสสิริ ประธานชมรม อสม. ตำบลพิจิตร
พี่เลี้ยงโครงการ นายช่วง นิสสิริ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.991,100.561
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 37,940.00
รวมงบประมาณ 37,940.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 103

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต เพื่อหาความเสี่ยงของโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตตำบลพิจิตร(ร้อยละ 90) ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตจำนวน 2,168 คน

1.00
2 ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 30

1.00
3 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงหรือสงสัยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการติดตามและรักษาที่ถูกต้อง

กลุ่มเสี่ยงสูงสงสัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 347 คน และกลุ่มเสี่ยงสูงสงสัยเป็นโรคเบาหวาน จำนวน 59 คน

1.00
4 เพื่อให้กลุ่มป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

กลุ่มป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 813 รายและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานจำนวน 222 รายได้รับการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องป้องกันการขาดยาและการเกิดภาวะแทรกซ้อน

1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการส่งต่อ เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องทันเวลา
  2. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคและได้รับการตรวจติดตาม
  3. กลุ่มป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลให้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะไตวาย เป็นต้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลพิจิตร กองทุนตำบลพิจิตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 16:23 น.