กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพ ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปอม
รหัสโครงการ 62/L3329/2/54
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดปลักปอม
วันที่อนุมัติ 26 มิถุนายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 7,426.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสูใบดะ กิจวัง
พี่เลี้ยงโครงการ นายพิลือ เขียวแก้ว
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนทำโครงงานสเปรย์กำจัดยุงจากสมุนไพรในโรงเรียน ( ตะไคร้หอม ) 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ 4. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้านของนักเรียน

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ขั้นวางแผน(plan) 1. ประชุมชี้แจงแผนงานดำเนินงานโครงการ( เสนอโครงการ) ขั้นดำเนินการ(do) 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ - อบรมความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากโรคไข้เลือดออก - จัดซื้ออุปกรณ์การทำโครงงานสเปรย์กำจัดยุงจากสมุนไพรในโรงเรียน ( ตะไคร้หอม ) และอุปกรณ์การทำสบู่เหลวล้างมือประกอบการอบรม - แนะนำวิธีป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก ขั้นการตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 5. นิเทศติดตาม / ประเมินผล ขั้นการปรับปรุง/พัฒนา(Action) 6. สรุปผล/จัดทำรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงในต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลควนเสาธง กองทุนตำบลควนเสาธง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 15:55 น.