กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ อสม.รวมใจ พิชิตภัยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8.
รหัสโครงการ 62-l5169-2-09
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ อสม. หมู่ที่ 8
วันที่อนุมัติ 7 สิงหาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 8,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางโฉม เสนาพล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูงขึ้น ประชาชนมีรายได้น้อย ทำให้เกิดความวิตกกังวล ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภค วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก พฤติกรรมการบริโภคที่เน้น หวาน มัน เค็ม อาหารฟาสต์ฟู้ดของต่างประเทศ วิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ มีเครื่องอำนวยความสะดวก การคมนาคม ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้สถิติการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจึงเพิ่มขึ้นมาก ไม่เพียงเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเท่านั้น ยังมีโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนมีความพิการ หรือบางรายถึงกับเสียชีวิต
ในหลายปีที่ผ่านมา ชมรมอสม.ของทุกหมู่บ้านได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ทุ่งลาน ดำเนินการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้แก่ประชากร 35 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลทุ่งลานเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย และในปัจจุบันนี้ ชมรมอสม.ของหมู่บ้านมีอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น คือ เครื่องวัดความดันโลหิต ไม่เพียงพอ เนื่องจากเครื่องที่มีอยู่เดิมมีการชำรุด เสียหายจากอายุการใช้งานหลายปีแล้ว ส่งผลให้การดำเนินงานดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ไม่มีความคล่องตัว ดังนั้น ชมรม อสม.หมู่ที่ 8 บ้านแม่คร้า-พรุกง ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการอสม.รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูงขึ้น โดยการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตบ้านย่านยาว หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รวมทั้งใช้ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ และโรคอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง

1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 90)

90.00
2 2 เพื่อให้ผู้ป่วยในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดความดันโลหิตได้ครอบคลุมมากขึ้น

2 อัตราความพึงพอใจของประชาชนที่ขอรับบริการตรวจวัดความดันโลหิตจาก อสม. (ร้อยละ 80)

80.00
3 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

3 ร้อยละของอสม.ที่ได้รับการฟื้นฟูความรู้ ทักษะการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตและการบำรุงรักษา (ร้อยละ 90) 4 ร้อยละของอสม.ที่ผ่านการฟื้นฟูความรู้แล้วสามารถตอบแบบทดสอบหลังการอบรมได้ถูกต้อง (ร้อยละ 80

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1 ประชุมสมาชิก ชมรม อสม.หมู่ที่ 8 เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทาง/โครงการในการแก้ไขปัญหา 2 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน เพื่อขอคำปรึกษาในการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
3 กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียน และดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ของหมู่บ้าน 4 ประสานงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องทักษะการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตและการบำรุงรักษาแก่ อสม. 5 บริการตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการทราบค่าความดันโลหิต เพื่อควบคุมโรคของตนเองหรือก่อนไปรับยา 6 ออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 รายงานสรุปผลการดำเนินการตรวจคัดกรองความดันโลหิตในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้กับ รพ.สต.ทุ่งลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) อสม.มีอุปกรณ์ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2) ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต หรือรับบริการตรวจวัดความดันโลหิตในชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว 3) อสม.มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง และสามารถให้คำแนะนำเพื่อลดเสี่ยงเบื้องต้น แก่ประชาชน/ผู้ป่วยที่รับบริการได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 10:25 น.