กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุ
รหัสโครงการ 62-l5169-3-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอุบัติเหตุ , แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งลาน
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 30,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรูญ มลิวัลย์ ประธาน ศพอส.ทุ่งลาน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562 30,100.00
รวมงบประมาณ 30,100.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 150

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ และอนาคตผู้สูงอายุจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีปรากฏการณ์ชัดเจนมากขึ้นว่าสังคมและหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่ามีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง หรือคนดูแล คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายเช่น เกิดการเสื่อมของเซลล์และอวัยวะต่างๆประกอบกับมวลกล้ามเนื้อ มวลเนื้อเยื่อของอวัยวะภายใน มวลกระดูกและน้ำในร่างกายลดลง แต่สัดส่วนของไขมันมากขึ้น ทำให้การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายและอวัยวะภายในเช่นหัวใจ ปอดตับ และสมองเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้สมรรถนะทางกายเสื่อมลง เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบ กระดูกบางพรุน โลหิตจาง น้ำหนักลด ความจำเสื่อม อารมณ์แปรปรวน ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ไม่เหมือนเดิม ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและการฟื้นตัวจากโรคยากขึ้น โดยปกติการเสื่อมของร่างกายเป็นไปอย่างช้าๆแต่หากมีปัจจัยบางอย่างมาเกี่ยวข้อง เช่น ภาวะทุพโภชนาการ โรคเรื้อรัง หรือโรคเฉียบพลันใดๆก็ตามจะทำให้ความเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากการสำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงตำบลทุ่งลาน จำนวน 1,093 ราย เป็นกลุ่มติดสังคมจำนวน 1,058 ราย ติดบ้านจำนวน 10 ราย และ ติดเตียง จำนวน 9  รายอายุพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อต่อและปวดเมื่อยร่างกาย และมีการใช้ยาแก้ปวดเพื่อระงับอาการทำให้บางรายได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาซึ่งเป็นอันตรายกับผู้สูงอายุ
      ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งลาน ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการการแพทย์ทางเลือกโดยการนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพได้อย่างปลอดภัย ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนมีความสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขส่งผลให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกและการ นำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่

จำนวนผู้สูงอายุและผู้สนใจและนักเรียน  ผ่านการอบรม ร้อยละ 90

66.00
2 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้สนใจและนักเรียน ได้รับความรู้ด้านสมุนไพรและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

จำนวนผู้สูงอายุและผู้สนใจและนักเรียน  ผ่านการอบรม ร้อยละ 90

66.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. รับสมัครผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน
  2. ประสานงานกับโรงเรียนวัดปรางแก้วเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้จำนวน 16 คน
  3. จัดเตรียมเอกสารคู่มือฝึกอบรม เชิญวิทยากร
  4. ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยตามตารางการอบรมการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคในผู้สูงอายุ จำนวน 50 คนนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว จำนวน 16 คน -บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้องในผู้สูงอายุ

- ปฏิบัติการทำน้ำสมุนไพร เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ลดอาการปวด -ปฏิบัติการทำลูกประคบเพื่อใช้ในการนวดประคบตัวเองหรือผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย หมายเหตุ:กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 3.ติดตามประเมินผลหลังดำเนินการ 4.สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้สูงอายุและผู้สนใจรวมทั้งเยาวชนได้รับความรู้ในการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่เป็นภาระของครอบครัวส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนมีความสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขส่งผลให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 10:28 น.