กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
รหัสโครงการ 62-l5169-2-02
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานสิ่งแวดล้อม
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดบางศาลา
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 97,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางศาลา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 31 ต.ค. 2562 97,400.00
รวมงบประมาณ 97,400.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ขยะมูลฝอยขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ กากสารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง กากน้ำมัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ 1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 2. น้ำเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นเมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ 3. แหล่งพาหะนำโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและประชาชน 4. เหตุรำคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
1. ก่อนจะทิ้งขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิด คือ REFUSE การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่น ๆ RETURN การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ REPAIR การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ REUSE การนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่นใช้ถุง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุงก๊อบแก๊บ RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น การทำกระดาษรีไซเคิล การทำผลิตภัณฑ์ 2. ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ 3. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกทิ้งลงในถังรอง เพื่อแก้ปัญหาขยะซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยนักเรียน ชุมชน โรงเรียนวัดบางศาลา จึงจัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนตำบลทุ่งลาน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ  วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง
        รูปแบบกิจกรรม         กิจกรรมย่อยที่ 1  สร้างความตระหนักให้ความรู้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จำนวน 200 คน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 6 ชั่วโมง       กิจกรรมย่อยที่ 2 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประจำฐานทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมฐานที่1 การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ชำรุดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กิจกรรมที่2 การนำถุงนมมาประดิษฐ์นวัตรกรรมและสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน กิจกรรมที่3 การหมักดินด้วยเศษอาหารกลางวันในโรงเรียน กิจกรรมที่4 กระดาษรีไซเคิลสร้างสรรค์ โดยการ REPAIR REUSE และ RECYCLE เรียนรู้กับวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง       กิจกรรมย่อยที่ 3 นำเสนอผลงาน ขยายผลความรู้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 วัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อให้นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ

1.นักเรียน ครู ร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ

200.00
2 2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่

2.นักเรียนครู ร้อยละ 100 รู้วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่

200.00
3 3 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี

นักเรียนครู ร้อยละ 100 รู้วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่

200.00
4 4 เพื่อให้โรงเรียนชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง

โรงเรียนชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเองสามารถลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน

100.00
5 5 เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเองสามารถลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน

100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กิจกรรมย่อยที่ 1  สร้างความตระหนักให้ความรู้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน จำนวน 200 คน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 6 ชั่วโมง       กิจกรรมย่อยที่ 2 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประจำฐานทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมฐานที่1 การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ชำรุดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กิจกรรมที่2 การนำถุงนมมาประดิษฐ์นวัตรกรรมและสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน กิจกรรมที่3 การหมักดินด้วยเศษอาหารกลางวันในโรงเรียน กิจกรรมที่4 กระดาษรีไซเคิลสร้างสรรค์ โดยการ REPAIR REUSE และ RECYCLE เรียนรู้กับวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง       กิจกรรมย่อยที่ 3 นำเสนอผลงาน ขยายผลความรู้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียน ครู มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
2.นักเรียนครู รู้วิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 3.โรงเรียนชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเองสามารถลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 10:44 น.