กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสถานศึกษาสีขาว
รหัสโครงการ 62-l5169-2-03
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดปรางแก้ว
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 11,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางงามเนตร ศรียะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรางแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562 11,000.00
รวมงบประมาณ 11,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของ  ยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ความสำเร็จ  ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข       “ยาเสพติด” เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ และเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ยาเสพติดเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและแทรกซึมเข้าไปในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม อันส่งผลกระทบทุกด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้พ้นภัยจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา จึงได้กำหนดเป็นแนวนโยบายให้โรงเรียนปราศจากยาเสพติด โดยให้สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ได้รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระหว่าง เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ในส่วนของจังหวัดสงขลา พบว่าสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกตัวยา ห้วงตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 มีการ จับกุมรวม 15,013 คดี ผู้ต้องหา 17,141 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากห้วงตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 ที่มีการจับกุม รวม 12,840 คดี ผู้ต้องหา 14,996 คน (คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.92) จังหวัดสงขลายังคงเป็นจังหวัดที่มีการจับกุม มากที่สุด จำนวน 4,817 คดี ผู้ต้องหา 5,679 คน (ร้อยละ 55.03 เป็นคดีพืชกระท่อม)
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก สามารถรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษา ชุมชน สังคมปราศจากยาเสพติดและเป็นสถานศึกษาในโครงการ “สถานศึกษาสีขาว ” โรงเรียนวัดปรางแก้วจึงเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นและสำคัญอย่างเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยหวังว่าโครงการสถานศึกษาสีขาว จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุข
  1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุข
100.00
2 2. เพื่อให้ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดปางแก้วปลอดสารเสพติด
100.00
3 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
  1. นักเรียนโรงเรียนวัดปางแก้วปลอดสารเสพติด
100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. การคัดกรองนักเรียน โรงเรียนคัดกรองนักเรียนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า เพื่อหามาตรการในการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
  2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดทุกชนิดและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
  3. สภานักเรียนแกนนำต้านยาเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดให้กับนักเรียนคนอื่นๆ
  4. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุข
  2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาลดลง
  3. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษามีความเข้มแข็งและยั่งยืน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 10:07 น.