กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รหัสโครงการ 62-l5169-2-04
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดปรางแก้ว
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 17,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางงามเนตร ศรียะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรางแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562 17,500.00
รวมงบประมาณ 17,500.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่เกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลก สังคมไทยจึงต้องมีการปรับตัวโดยการ “พัฒนาคน” ทั้งด้านคุณภาพและสมรรถนะของบุคคลให้มีพื้นฐานในการคิด เรียนรู้ และทักษะ  การจัดการและการดำรงชีวิต ที่สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจำเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนาพร้อมกับการสร้างโอกาสและหลักประกันให้ทุกคนในสังคม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง
  เด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของการพัฒนา ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ในปีเด็กสากล พุทธศักราช 2522 ที่ว่า“เด็กเป็นผู้ที่รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้ใหญ่ รวมทั้งภาระความรับผิดชอบในการธำรงรักษา ความสุขสงบของประชากรโลก” และในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ (UN Convention on the right of the child) ซึ่งประเทศไทยลงนามและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2535 มีสาระสำคัญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเด็ก 4 ประการ คือ สิทธิในการอยู่รอด (Servival Rights)  สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) สิทธิในการพัฒนา (Development Rights) และสิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights) ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กได้รับการคุ้มครองในสิทธิดังกล่าว การลงทุนกับเด็กและเยาวชนย่อมมีผลคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนใดๆ เด็กที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสมจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและเยาวชน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการได้รับแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม มีค่านิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่ปัญหาที่เกิดจากตัวเด็ก ครอบครัว และสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โรคเอดส์ ยาเสพติด ความรุนแรงอุบัติเหตุและปัญหา  การจัดการด้านขยะการใช้โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น   โรงเรียนวัดปรางแก้วเป็นหน่วยงานหนึ่งในตำบลทุ่งลาน มีหน้าอบรม ให้ความรู้กับนักเรียนทั้งในด้านการเรียน และด้านสุขภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เพราะเมื่อนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่พร้อมก็จะทำให้นักเรียน    มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนดีขึ้นไปด้วย ดังนั้น โรงเรียนวัดปรางแก้วจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนวัดปรางแก้วทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้ามีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
100.00
2 2. เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว
  1. ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วลดลง 5%
100.00
3 3. เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยการออกกำลังกายให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว
  1. เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยการออกกำลังกายให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้ว
100.00
4 4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ(3Rs)และลดการใช้โฟม

1.นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ(3Rs)และลดปัญหาการใช้โฟม

100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 - 20 ก.ย. 62 ตรวจสุขภาพ และสรุปผลการประเมินสุขภาพของนักเรียน ทุกคนก่อนดำเนินโครงการ - -
17 ก.ย. 62 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - -
20 ก.ย. 62 - 20 ต.ค. 62 ส่งเสริมและสร้างนิสัยการออกกำลังกาย - -
23 - 25 ก.ย. 62 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ - -
1 - 30 ต.ค. 62 ตรวจสุขภาพ และสรุปผลการประเมินสุขภาพของนักเรียนทุกคนหลังดำเนินโครงการ - -
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1) สำรวจน้ำหนัก ส่วนสูง วัดสมรรถภาพทางกาย และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนทุกคนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 2) สรุปผลสุขภาพนักเรียนทุกคนก่อนดำเนินโครงการ 3) จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้   3.1 กิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
      3.1.1 ให้ความรู้นักเรียนทุกคนเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี       3.1.2 จัดรายการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพมากขึ้น       3.1.3 แยกประเภทนักเรียน และจัดให้นักเรียนรับประทานอาหารตามปัญหาของนักเรียนแต่ละคน เช่น นักเรียนที่ผอมให้รับประทานในปริมาณที่มากขึ้น และนักเรียนที่อ้วนก็ให้รับประทานในปริมาณน้อยลง       3.1.4 ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะ(3Rs)และลดการใช้โฟมเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องการจัดด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน     3.2 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย         3.2.1 ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี         3.2.2 จัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกายยามเช้าทุกวัน   3.2.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกกำลังกายตามประเภทที่นักเรียนถนัดในทุกวันศุกร์ เช่น ฟุตบอล เปตอง เป็นต้น     3.3 กิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ         3.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ(3Rs)และการลดการใช้โฟม 4) สำรวจน้ำหนัก ส่วนสูง วัดสมรรถภาพทางกาย และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนทุกคนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 5) สรุปผลสุขภาพนักเรียนทุกคนหลังดำเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
  2. ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วลดลง
  3. นักเรียนออกกำลังกายได้เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ
  4. นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ (3Rs)และลดการใช้โฟมได้ดีขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 10:47 น.