กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเอง
รหัสโครงการ 62-l5169-2-05
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดปรางแก้ว
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 27,110.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางงามเนตร ศรียะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรางแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562 27,110.00
รวมงบประมาณ 27,110.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การมี "อาหาร" ที่เพียงพอและมีคุณภาพ ถือเป็น "สิทธิขั้นพื้นฐาน" ที่คนทุกคนไม่ว่า ยากดีมีจนควรเข้าถึง ทว่าในความเป็นจริงกลับพบการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในอาหารได้ทั่วไป อาทิ ผัก-ผลไม้ ดังการเปิดเผยของ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เมื่อเดือนต.ค. 2559 ระบุว่า ผลการสุ่มตรวจผักและผลไม้ ทั้งในห้างค้าปลีกชื่อดังและตลาดขายส่งขนาดใหญ่ จำนวน  158 ตัวอย่าง พบสารเคมีตกค้างถึงร้อยละ 56 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยเมื่อเดือน เม.ย. 2560 ว่า กระทรวงเกษตรฯ มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่ง 1 ในเป้าหมายคือ "มุ่งลดการใช้สารเคมีให้ได้ร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี" ตัวชี้วัด คือ    การตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานต้องลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 10 ของจำนวนตัวอย่างที่ตรวจ ภายใน 5 ปี ดังนั้น การหาผักปลอดสารพิษมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพื้นที่ของโรงเรียนเอง
สถานการณ์ปัญหาการบริโภคอาหารและโภชนาการภายในโรงเรียนวัดปรางแก้ว โดยภาพรวมนักเรียนส่วนมากมีการบริโภคอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย แต่ตรวจสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลคลองหอยโข่งพบว่า มีนักเรียนบางส่วนประสบปัญหา  ทุพโภชนาการ เนื่องจากมีสุขนิสัยที่ไม่ถูกต้องในการเลือกรับประทานอาหาร เช่น ไม่ชอบรับประทานผักกินอาหารประเภทเดิมซ้ำ ๆ กัน ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบที่ไม่มีประโยชน์ดื่มน้ำอัดลมและน้ำหวานชอบรับประทานอาหารที่มีผงชูรส และพบว่านักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน ทำให้อาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญที่สุดของนักเรียนซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ ด้านความสามารถ  ในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างสมวัยซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผู้ปกครอง    ที่ยังไม่เห็นความสำคัญในการสอนบุตรหลานให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการรับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน
ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดปรางแก้วได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโภชนาการ รวมทั้งการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ในโรงเรียนขึ้นเพื่อลดปัญหาโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนและมีความรู้และแนวทาง    ในการจัดการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และสุขภาพนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องยั่งยืน โรงเรียน    วัดปรางแก้ว จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ขึ้น โดยมีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้อมนำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนอย่างครบวงจรมาปฏิบัติและพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้กินอิ่มอย่างมีคุณภาพ โภชนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกไม้ผลปลอดสารพิษและนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกไม้ผลปลอดสารพิษและปลูกพืชผักในแปลงผักของโรงเรียนได้
100.00
2 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและนำไปใช้ในการปลูกไม้ผลและผักปลอดสารพิษ
  1. ปริมาณปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตได้
  2. ปริมาณไม้ผลและ ผักที่ผลิตได้
100.00
3 3. นักเรียนได้รับประทานไม้ผลและผักปลอดสารพิษ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
  1. ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดปรางแก้วลดลง
100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1) สำรวจความต้องการ ความจำเป็นของการดำเนินการตามโครงการ 2) ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งลาน 3) จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้   3.1 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกไม้ผลปลอดสารพิษเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
      3.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกไม้ผลปลอดสารพิษ       3.1.2 การนำผลผลิตไปทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน   3.2 กิจกรรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ       3.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกไม้ผลและผักปลอดสารพิษ       3.2.2 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ       3.2.3 การนำปุ๋ยไปใช้ในแปลงผักของโรงเรียน 4) สรุปผลหลังดำเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกไม้ผลปลอดสารพิษและนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและนำไปใช้ในการปลูกไม้ผลและผักปลอดสารพิษ
  3. นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 11:18 น.