กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสโครงการ 63 – L5169 -4 - 01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุ จันทร์เมือง เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 100,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 45

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับปัจจุบัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 นั้น
  ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ได้กำหนดลักษณะกิจกรรมที่จะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ , กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่ , กิจกรรมด้านการสาธารณสุขในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ , กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ และกิจกรรมการบริหารหรือพัฒนากองทุน ฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนขึ้น เพื่อนำงบประมาณที่ได้รับมาบริหารจัดการกองทุน จัดเตรียมวัสดุที่จำเป็นมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และตามประกาศฯ ที่กำหนด

1.มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาและติดตามงาน อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 2.โครงการที่เสนอได้รับการพิจารณาอย่างน้อย 90 %

100.00
2 2 เพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

100.00
3 3 เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

1.มีจัดการฝึกอบรม/ส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองทุน  อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 2.จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุน ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ค่าเบี้ยประชุมตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 32,000.00 6,400.00
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ค่าเบี้ยประชุมตอบแทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลฯ 8,400.00 2,100.00
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ค่าเบี้ยประชุมตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 12,000.00 2,700.00
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ค่าเบี้ยประชุมตอบแทนคณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ 6,400.00 600.00
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ 5,400.00 1,290.00
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ชุดแก้วกาแฟสำหรับการปฏิบัติงาน การประชุมและอื่นๆ 20,800.00 -
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/เดินทางไปราชการ/ศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 15,000.00 -
รวม 0 100,000.00 5 13,090.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. จัดทำโครงการเพื่อขอเสนอขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
 2. ดำเนินการประชุมร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน และกำหนดห้วงเวลาในการประชุม
 3. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อกำหนดนัดหมาย
 4. จัดเตรียมการประชุม ได้แก่ สถานที่ในการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ในการประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ดำเนินการประชุมตามแผนงานที่กำหนด •  - จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี •  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี •  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพื่งพิง อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
 6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 7. จัดการฝึกอบรม/ส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองทุน
 8. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุน ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และถูกต้องตามประกาศฯ ที่กำหนดไว้
 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามประกาศฯ ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การปฏิบัติงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. กองทุนฯมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.docx) กองทุนตำบลทุ่งลาน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 11:42 น.