กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสโครงการ 63 - l5169 - 1 - 01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พ.ค. 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 มิถุนายน 2563
งบประมาณ 32,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิน กลับกลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 พ.ค. 2563 32,400.00
รวมงบประมาณ 32,400.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกโดยรวมทั้งในประเทศไทยด้วย เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (end-stage renal disease, ESRD) ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตและการปลูกถ่ายไต (renal replacement therapy) จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีความชุกของโรคจาก 12.3% ของประชากรในปีพ.ศ.2531-2537 เพิ่มขึ้นเป็น 14% ของประชากรในปีพ.ศ.2548-25531 ส่วนข้อมูลล่าสุดในประเทศไทย จากการศึกษา Thai SEEK Study โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2522 โดยอาศัยการคำนวณอัตราการกรองของไตจากสมการ MDRD (Modificationof Diet in Renal Disease)3 พบว่ามีความชุกของโรคไตเรื้อรังในระยะที่ 1-5 เท่ากับ 17.5% ของประชากร โดยความชุกของโรคไตเรื้อรังจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น มีการกระจายตัวมากที่สุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและที่สำคัญที่สุดคือ ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตนเองมีโรคไตเรื้อรังอยู่ จากรายงานประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาปี 2560 พบว่ามีผู้ป่วยที่รักษาด้วยโรคเบาหวาน 54,582 ราย และความดันโลหิตสูง 132,843 ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 44.91 มีภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยแยกเป็นไตเสื่อมระยะที่ 3,4,5 ร้อยละ 35.08 ,8.59,11.90 ตามลำดับ(ฐานข้อมูล Healt Data Center ; HDC จังหวัดสงขลา ) และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีการตรวจคัดกรองภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเสื่อมของไตระยะที่3,4,5 และการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง มีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรักษาปี พ.ศ.2560 จำนวน 887 ราย และ 2,507ราย ตามลำดับ และมีผู้ป่วยไปรับบริการที่รพ.สต.เครือข่าย 4 แห่ง มีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ได้คุณภาพโดยมีการคัดกรองภาวะไตเสื่อมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีละ 1-2 ครั้ง มี Nurse Case Manager1 คน มีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ขาดโภชนากรในการดูแลเรื่องอาหารในกลุ่มผู้ป่วยที่มี นอกจากการให้ความรู้ทั่วไปในคลินิกแล้วยังมีการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลในกลุ่มคนไข้ที่ตรวจพบ FBS > 200 mg% และตรวจ Lab DM ประจำปีพบ HbA1C > 10 mg/dl
และ เมื่อ วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวนมากกว่าหน่วยงานอื่น มีการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 55.18และพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนระยะ 4 และ 5 สูงสุดคือ 9.09 และ 19.48 ตามลำดับ มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ 3 ร้อยละ 32.47 มีผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ครอบครัวและคุณภาพชีวิต ประกอบกับโรงพยาบาลไม่มีนักโภชนากรดังนั้นพยาบาลที่ให้คำปรึกษาเฉพาะ ต้องมีองค์ความรู้และมีความมั่นในในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีผลต่อคุณภาพการดูแล และเมื่อส่งผู้ป่วยไป รพ.สต. พยาบาลที่รพ.สต. ยังขาดความมันใจในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ดังจึงมีความจำเป็นจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและครอบครัวในการชะลอการเสื่อมของไต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อชะลอการเสื่อมของไตจากระยะที่ 3 ไปเป็นไตเสื่อมระยะที่ 4 และ 5 2. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและญาติที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมระยะที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและญาติที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมระยะที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมระยะที่ 3 และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและญาติที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมระยะที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ยาที่และผลข้างเคียงของการใช้ยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมระยะ ที่3 และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
  • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คน
  • ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจระดับมาก  มากกว่าร้อยละ 80
  • ประเมินความรู้ก่อนและหลัง และ ระดับ eGFR เพิ่มขึ้น
  • พยาบาลมีความรู้และความมั่นใจเพิ่มขึ้น
0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. คัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและญาติ ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 3 ในเขตตำบลทุ่งลาน
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ความรู้  คู่มือแผนการสอน Model อาหาร แผ่นพับความรู้ Power point ไต ผลการตรวจเลือดประจำปีของผู้ป่วยแต่ละราย
    3.ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยจากตัวผู้ป่วยและผลการตรวจเลือดประจำปีของผู้ป่วยแต่ละราย 4.ให้ผู้ป่วยและญาติทำแบบสอบถามก่อนให้ความรู้
  3. ให้ผู้ป่วยและญาติทำแบบสอบถามหลังให้ความรู้
  4. ติดตาม eGFR

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 3 ได้รับความรู้และมีพฤติกรรมการการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงสามารถประเมินปัญหาอุปสรรค และความสำเร็จในการดูแลตนเองเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และสามารเข้าถึงแหล่งประโยชน์ในชุมชนได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
3 หน้าฎีกา.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
4 รายงานการประชุม.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
5 ใบเสร็จ.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 12:50 น.