กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคความดันเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสโครงการ 63 - l5169 - 1 - 02
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 59,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิน กลับกลาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 59,400.00
รวมงบประมาณ 59,400.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 440

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัญหา โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับโลก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมการสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล กินหวาน มัน เค็มมากเกินไป และกินผักผลไม้น้อยเกินไป การเคลื่อนไหวทางกายน้อย การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซึ่งหากไม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตตามมา นอกจากนี้ยังสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล จากผลการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน พบว่า อัตรากลุ่ม เสี่ยงที่มีการคัดกรองมีจำนวนเพิ่มขึ้นการเข้าถึงบริการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2562 ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 94.45และร้อยละ 93.26 ในโรคเบาหวาน และความดันโลหิตตามลำดับ ซึ่งเกิดจากการรณรงค์โดยใช้กลวิธีที่หลากหลายติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และผู้ป่วยรายใหม่ยังไม่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ในปี 2562 ที่ผ่านมา พบกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ10.37.และ 11.13 ในขณะที่อัตราป่วยรายใหม่ต่อแสนประชากรของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ก็ยังคงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 300.20และ 647.81ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน แม้ว่าเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สามารถจัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้ตามแนวทางเวชปฏิบัติมาตลอด แต่ก็ยังคงต้องมีการพัฒนาระบบการดูแลให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกาย จิต และสังคม เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3อ.2ส เป็นหลัก จึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคความดันเบาหวานปี 2563 ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเบาหวานความดัน ได้รับความรู้เพื่อป้องกันโรคโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย ๓ อ.2ส 2. เพื่อลดอัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และ หลอดเลือดสมอง

1.ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ90 2.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ2 ส ร้อยละ 70 3.กลุ่มเสี่ยงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคได้อย่างเหมาะสม ร้อย 70

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ความดันเบาหวาน   1.1 ชี้แจงแนวทางการคัดกรองโดยอ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติ   1.2 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชาชนตามเกณฑ์อายุที่กำหนด ตำบลทุ่งลาน โดยบูรณาการร่วมกับการคัดกรองบุหรี่ คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองผู้สูงอายุ และ คัดกรองวัณโรค โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน.เป็นผู้นำการคัดกรอง อาศัยความร่วมมือของ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ   1.3 บันทึกผลการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงสูง โดย     1.3.1 กลุ่มปกติให้คำแนะนำในการป้องกันโรค
    1.3.2 กลุ่มเสี่ยงส่งเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีกลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 120 – 125 mg% (NPO)และ 180-210mg% (BS)ให้นัดตรวจความทนต่อกลูโคส (75 กรัม Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ที่ รพ.คลองหอยโข่งฯ ตามแนวทางปฏิบัติ     1.3.3 กลุ่มเสี่ยงสูง ให้ส่ง/นัดตรวจซ้ำโดยวิธี FPG 1-2 ครั้ง ตามแนวทางปฏิบัติ 2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  2.1 กลุ่มปกติ ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคโดยใช้แนวทาง 3อ 2ส   2.2 กลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายบุคคล รายกลุ่ม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คลินิก DPAC และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 และ 6 เดือน   2.3 กลุ่มเสี่ยงสูง จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก DPAC พร้อมทั้งติดตามตรวจซ้ำ เพื่อการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน โดยใช้กิจกรรม เยี่ยมบ้านเยี่ยมครัว ในรายที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโดยจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูงจากกลุ่มผู้ป่วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันเบาหวาน
  2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ละทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในเรื่อง อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย
  3. กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
3 หน้าฎีกา.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
4 รายงานการประชุม.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
5 ใบเสร็จ.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 13:03 น.