กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสโครงการ 63 - l5169 - 2 - 01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 27,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัชชา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.886,100.442
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562 27,000.00
รวมงบประมาณ 27,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 74

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของบุคคล ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวมีความซับซ้อน รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายมากขึ้น การพัฒนา ครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่มีความสุข ความเข้มแข็งซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข จึงเป็นสิ่งสำคัญและ ท้าทายอย่างยิ่งของการพัฒนาประเทศ ครอบครัวที่มีความสุข ความเข้มแข็ง คือ ครอบครัวที่สมาชิกมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน เข้าใจห่วงใยกัน รัก กัน มีการทำกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีปัญหาสมาชิกครอบครัวสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา ได้เหมาะสม มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ทำให้มีการปรับตัวไปในทางทิศทางส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขและความ เข้มแข็ง นอกจากนั้นสมาชิกครอบครัวที่มีความสุขมักมองข้ามความบกพร่องของสมาชิกอื่นในครอบครัว ไม่จ้อง จับผิดกัน มีความรู้สึกอยากช่วยเหลือกัน อยากทำให้ผู้อื่นพึงพอใจ และมีความสุข และสิ่งสำคัญ คือ สมาชิก ครอบครัวมีการกำหนดเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน โรงเรียนบ้านโคกพยอม จึงจัดโครงการอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย(นวดฝ่าเท้า)ขึ้น เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์และเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวโดยกิจกรรมนวดฝ่าเท้าของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนนำกลับไปปฏิบัติต่อบิดามารดา ผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเพิ่มขึ้นภายในครอบครัว และนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง

ผู้ปกครองร้อยละ 100 พึงพอใจกิจกรรมนวดแผนไทย  (นวดฝ่าเท้า)

100.00
2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการนวดฝ่าเท้า

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถนวดฝ่าเท้าได้ถูกต้องตามขั้นตอน

90.00
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี

นักเรียนมีความสุขในการมาเรียน  สถิติขาดเรียนลดน้อยลง

100.00
4 เพื่อฝึกประสบการณ์และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนตามแนวทางการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ / เพื่อเป็นการสร้างจิตอาสา

นักเรียนร้อยละ 100  มีความพึงพอใจกิจกรรม

100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1 จัดกิจกรรมสอนการนวดฝ่าเท้าขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะความรู้และสามารถผลัดเปลี่ยนกันนวดเพื่อการผ่อนคลาย ทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีอันส่งผลไปถึงสุขภาพกายดีขึ้นตามไปด้วย
2 จัดกิจกรรมอุ่นรักด้วยนวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า) โดยให้นักเรียนนำวิธีการนวดกลับไปปฏิบัติต่อพ่อ-แม่ ผู้ปกครองที่บ้านได้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
3. นักเรียนออกบริการนวดฝ่าเท้าให้ผู้สูงอายุในชุมชน หมุ่ที่ 5 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 4 กิจกรรมประเมินและสรุปผล โดยการตอบแบบสอบถาม และการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีและมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
  2. นักเรียนมีทักษะการนวดฝ่าเท้าและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกคน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
3 หน้าฎีกา.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน
4 ใบเสร็จรับเงิน.pdf (.pdf) กองทุนตำบลทุ่งลาน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลทุ่งลาน กองทุนตำบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 13:19 น.