กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม 0 32,190.00 0 0.00
2 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการ และอุปกรณ์ด้านสุขภาพ 0 5,390.00 -
1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 เด็กไทยทำได้และอย.น้อย 0 26,800.00 -