กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการห่วงใยสตรีห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปี 2563
รหัสโครงการ 63-L3367-2-02
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานบุหรี่ , แผนงานโรคเรื้อรัง , แผนงานอนามัยแม่และเด็ก , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลามะปราง
วันที่อนุมัติ 23 มกราคม 2563
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 มกราคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 22,650.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัลญา แสงน่วม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 476

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของประชาชนที่มีป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
80.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลกปัจจุบันการควบคุมโรคมะเร็งมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคความทุกข์ทรมานและการตายจากโรคมะเร็งปัญหาของโรคมะเร็งได้เพิ่มมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาจากข้อมูลสถิติสาธารณสุขเมื่อปีพ.ศ.2561พบว่าอัตราการตายจากโรคมะเร็งของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดคือในประเทศไทยได้แก่มะเร็งตับมะเร็งปอดปากมดลูกมะเร็งเต้านมตามลำดับสำหรับสตรีไทยโรคมะเร็งปากมดลูกมีอัตราอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งทุกชนิดพบว่าการสามารถวินิจฉัยและการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเหตุการณ์ทำให้สามารถลดอุบัติการณ์เกิดโรคและอัตราการตายของโรคมะเร็งปากมดลูกได้เนื่องจากโรคมะเร็งปากมดลูกสามารถสืบค้นได้ตั้งแต่เซลล์เริ่มผิดปกติและการดำเนินของโรคเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปการตรวจค้นหาความผิดปกติของปากมดลูกโดยการทำ Papsmear จึงมีประโยชน์เพราะได้มีการพิสูจน์อย่างแน่ชัดแล้วว่าสามารถตรวจพบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งทำให้สามารถรักษาให้หายขาดได้จากการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลามะปรางปี 2562 จำนวน 481 คน พบความผิดปกติจำนวน 8 คนได้รับการส่งตัวรักษาต่อ ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาย่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลามะปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุง เห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการห่วงใยสตรีโดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการตรวจมะเร็งปาดมดลูกและมะเร็งเต้านมในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ร้อยละ 80ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร้งปากมดลูกและมะเร็งปากเต้านม

3.00 1.00
2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกคน

กลุ่มเป้าหมายทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

3.00 1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 4 ก.ย. 63 1.ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเรื่องตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 200.00 0.00 22,650.00
1 - 29 พ.ค. 63 2.ติดตามการตรวจมะเร็งเต้านมและให้ความรู้รายบุคคล 0.00 0.00 0.00
รวม 0 0.00 1 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมร้อยละ 80
  2. กลุ่มเป้าหมายทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 80

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า
3 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า
4 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.doc) L3367-0003

โครงการเข้าสู่ระบบโดย L3367-0003 L3367-0003 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 19:42 น.