กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมแกนนำงานเฝ้าระวังสภาวะช่องปากในเด็กนักเรียน ปี 2563
รหัสโครงการ 63-L1505-1-05
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยม
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 10,050.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวรรณา ชุมอักษร
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพเด็กประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านควนเคี่ยม ประจําปี 2562 พบเด็กฟันผุคิดเป็นร้อยละ 53.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข

ทั้งนี้การส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคฟันผุ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถยับยั้งการลุกลามของโรคฟันผุได้ โดยการให้เด็กได้รับความรู้ในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ / โทษต่อฟัน การเลือกอุปกรณ์ทํา ความสะอาดช่องปากที่เหมาะสม การแปรงฟันที่ถูกวิธีมีประสิทธิภาพ การป้องกัน การรักษาตามระยะการผุของฟัน ความสําคัญและหน้าที่ของฟัน รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการทําความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านควนเคี่ยม จึงขออนุมัติจัดทําโครงการอบรมให้ความรูด้านทันตสุขภาพเด็กชั้นประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และทักษะการทําความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กส่งผลให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์เป็นอนาคตของชาติในการณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก

เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการทําแบบทดสอบก่อน/หลังการอบรม

0.00
2 เพื่อให้เด็กมีทักษะการทําความสะอาดช่องปากที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

เด็กสามารถทําความสะอาดช่องปากที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินจากการย้อมสีฟัน

0.00
3 เพื่อให้เด็กเข้าถึงบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น

ประเมินจากผลการดําเนินงานการให้บริการทันกรรมพื้นฐาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านควนเคี่ยม

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 ส.ค. 63 จัดอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพเด็กชั้นประถมศึกษาในพื้นที่บริการของ รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม 60.00 10,050.00 10,050.00
รวม 60 10,050.00 1 10,050.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟันในชีวิตประจําวันได้ สามารถใช้ทักษะในการทําความสะอาดช่องปากที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสําคัญของฟัน รู้จักวิธีการป้องกันและรักษาโรคฟันผุ และนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้กับบุคคลรอบข้างได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย
3 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย ชื่อกองทุนตำบลทุ่งค่าย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 21:01 น.