กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครการเสริมสร้างพลังผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
รหัสโครงการ 63-L2532-1-30
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลูบี (รพ.สต.กะลูบี)
วันที่อนุมัติ 9 มกราคม 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 18,630.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลูบี (รพ.สต.กะลูบี)
พี่เลี้ยงโครงการ กองทุนฯ อบต.มาโมง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 5.876,101.764

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 234

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความรู้ ในการดูแลตนเองจากภาวะแหรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง

 

0.00
2 เพื่อลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมจี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่นและอสม. 2.สำรวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและอสม. 3.จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยรายเก่าที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ 4.ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ 5.ให้ความรู้การดูแลตนเองจากสภาวะโรค ภาวะแทรกซ้อนจากโรค 6.สรุปและประเมินผลโครงการ รายงานผลต่อกองทุนฯ มาโมง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 11:49 น.