กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
รหัสโครงการ 63-L3027-01-07
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
วันที่อนุมัติ 4 มิถุนายน 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 1 กันยายน 2563
งบประมาณ 9,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปาตีมา กาซอ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 17

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตการพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจเพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย ปัจจุบันเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองหมอ ส่วนมากมีผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการกรีดยางพารา ซึ่งต้องทำงานตั้งแต่กลางคืนจนถึงกลางวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนมักเป็นเวลาต้องเก็บน้ำยาง ทำให้การเอาใจใส่ลูกเรื่องการกินอาหารเช้าไม่ค่อยสมบูรณ์ เด็กส่วนมากไม่ได้รับอาหารเช้าก่อนมาเรียน ทำให้ขาดการเตรียมพร้อมสำหรับเด็กที่ควรได้รับสารอาหาร โดยเฉพาะอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต เป็นภาวะเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กเป็นไปอย่างล่าช้าได้ ในภาคเรียนที 2/2562 โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านต้นสน ได้ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กทุกคนแล้ว โดยเปรียบเทียบตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามช่วงอายุของเด็ก ปรากฏว่า มีเด็กที่มีทุพภาวะโภชนาการ จำนวน 17 คน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องดำเนินการส่งเสริมด้านโภชนาการให้แก่เด็ก อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายให้แก่เด็ก ให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน(เด็กและเยาวชน) ให้ เก่ง ดี มีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักเกินเกณฑ์ (โรคอ้วน/ผอม)

ร้อยละ 70 นักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักเกินเกณฑ์ (โรคอ้วน/ผอม)

17.00 12.00
2 เพื่อให้คณะครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักเกินเกณฑ์และป้องกันโรคอ้วนในวัยเด็ก

ร้อยละ 100 นักเรียน คณะครูมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักเกินเกณฑ์และป้องกันโรคอ้วนในวัยเด็ก

17.00 17.00
3 เพื่อลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ

นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น

17.00 6.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 คัดกรองชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนชุมขนบ้านต้นสน 0.00 0.00
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการมาให้ความรู้กับนักเรียน คณะครู ในเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ 5,800.00 5,800.00
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารในโรงเรียน 4,000.00 4,000.00
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 0.00 0.00
รวม 0 9,800.00 4 9,800.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียน คณะครู มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องภาวะทุพโภชนาการ 2.นักเรียนมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปริมาณเหมาะสมกับร่างกาย 3.นักเรียน คณะครูมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ 4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.docx) รพ.สต.เขาตูม

โครงการเข้าสู่ระบบโดย รพ.สต.เขาตูม รพ.สต.เขาตูม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 15:20 น.