กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการสมวัย
รหัสโครงการ 63-L3367-3-03
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเร็ด
วันที่อนุมัติ 23 มกราคม 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2563 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 ตุลาคม 2563
งบประมาณ 10,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภิญญาดา อนุวัฒนากุล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 35

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเร็ด มีเด็กเล็กที่รับดูแลในศูนย์ จำนวน 35 คน พบว่ามีเด็กมีภาวะโภชนาการบกพร่อง จำนวนร้อยละ 15 จากการสอบถามเด็กทุกคน พบว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้าหรือรับประทานมาน้อย เช่นกินนมอย่างเดียวกินขนมจีนทุกวันหรือกินลูกชิ้นไส้กรอก ซึ่อการได้รับประทานอาหารไม่ถูกหลักอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้วยและเด็กส่วนมากเป็นเด็กเล็กก่อนวัยอนุบาล ซึ่งยังมีพัฒนาการทางด้านร่ายกาย อารมณ์ ที่อ่อนไหวต้องเฝ้าระวังและส่งเสริมอย่างถูกวิธี
ด้วยเหตุนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเร็ดจึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพป้องกันการป่วยไข้และการติดต่อของโรค การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการอย่างสมวัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านโภชนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

0.00
2 เพื่อให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

เด็กมีภาวะโภชนาการสมวัยทุกคน

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 ก.ย. 63 อบรมให้ความรู้ 35.00 2,700.00 4,350.00
24 ต.ค. 63 กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อ 0.00 2,950.00 -
24 ต.ค. 63 การติดตามและประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0.00 2,700.00 -
รวม 0 5,650.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องโภชนากรเด็ก 2.จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว 3.ฝึกปฏิบัติการทำความสะอาดร่างกายโดยการล้างมือด้วยตนเอง 4.ประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทดสอบร่างกาย พัฒนาการ เดือนละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ปกครองมีความรู้ด้านโภชนาการเด็กและมีทักษะการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัย เด็กได้รับประทานอาหารเช้าอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า
3 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า
4 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลเขาย่า

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ศพด.บ้านโหล๊ะเร็ด ศพด.บ้านโหล๊ะเร็ด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 00:00 น.