กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

directions_run

โครงการการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ปีงบประมาณ 2563

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ปีงบประมาณ 2563
รหัสโครงการ 63-L8369-1-10
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลสุไหงปาดี
วันที่อนุมัติ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 มิถุนายน 2563 - 18 มิถุนายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 15,740.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุฬาพิชญ์ สุขสมบูรณ์
พี่เลี้ยงโครงการ นาวสาวซากีนา ดอเล๊าะ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

stars
5. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืนขึ้นโดยการดำเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ จะส่งผลต่อความยั่งยืนของสมุนไพรไทย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยบริการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สมุนไพรให้กับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้ เข้าใจการใช้สมุนไพร และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ๑ เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

 

0.00
2 ๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีการปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับใช้การรักษาโรค

 

0.00
3 ๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมฟื้นฟูภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยคงอยู่สืบไป

 

0.00
4 ๔ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการทำพิมเสนน้ำและน้ำมันไพลได้

 

0.00
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 15,740.00 0 0.00
13 มี.ค. 63 1.จัดดำเนินการฝึกอบรม 0 15,740.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีการปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับใช้การรักษาโรค ๓.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมฟื้นฟูภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยคงอยู่สืบไป ๔.เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการทำพิมเสนน้ำและน้ำมันไพลได้

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:12 น.