กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการตาดีกายุคใหม่ รักษ์สะอาด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสโครงการ 63-L4150-2-08
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) นูรุลฮูดา
วันที่อนุมัติ 4 มีนาคม 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 มิถุนายน 2563
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัลดุลลาเต๊ะ สือแม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 216

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1
216.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสุขภาพนกเรียนตาด้กาเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นในโรงเรียนตาดีกาโดยเฉพาะในเรื่องความสะอาด ซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมในการเรียนดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ลดการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อต่างๆ และการที่เด็กและเยาวชนมีสุขาพดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตนั้นจะส่งผลให้การเรียนรู้และการพัฒนาการที่ดีหากในวัยเด็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องในอนาคตที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชุนสามารณที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างดี
โรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา บ้านลากอ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 216 คน หากมีการจัดอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป้นกับนักเรียนในโรงเรียนตาดีกาด้านส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และให้นักเรียนปฏิบัติจริงในเรื่องการดูแลในเรื่องการดูแลความสะอาด ก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพรวมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ดังนั้นโรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา บ้านลากอ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนตาดีกายุคใหม่ รักษ์สะอาดใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย เบื้องต้นของนักเรียนและเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในโรงเรียนและชุมชนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา บ้านลากอ ตะหนักและร่วมกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน

ร้อยละ 90 เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา บ้านลากอ ตะหนักและร่วมกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน

216.00 216.00
2 เพื่อเป็นป้องกันและควมคุมโรคติดต่อในโรงเรียน

 

1.00 1.00
3 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนตาดีกาให้เหมาะสม ปลอดภัย ปลอดโรค

ร้อยละ 90 สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนตาดีกาให้เหมาะสม ปลอดภัย ปลอดโรคได้

1.00 1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 31 พ.ค. 63 ตาดีกายุคใหม่ รักษ์สะอาด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 30,000.00 30,000.00
รวม 0 30,000.00 1 30,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนโรงเรียนตาดีกามีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
  2. โรงเรียนตาดีกามีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานที่โรงเรียน 3.มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายอุเซ็ง   ทากือแน นายอุเซ็ง ทากือแน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 00:00 น.