กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการกินถูกโรค ลดเสี่ยง ออกกำลังกายถูกใจ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2563
รหัสโครงการ 63-L3009-01-8
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ
วันที่อนุมัติ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 10,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะยาซิน สาเมาะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอับดุลกอเดร์ การีนา
พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.850293,101.313708

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจหลอดเลือดสมอง มะเร็ง ฯลฯเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน ทำให้เกิดความพิการและตายก่อนวัยอันควร การเกิดโรคมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนที่สำคัญ อาทิ โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) แผลเรื้อรัง การถูกตัดขา ตัดนิ้ว เป็นต้น ความเจ็บป่วยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโดยรวม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่านอกจากการบริการทางคลินิกแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความสำคัญและจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อดังกล่าวซึ่งการบริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งการบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเป็นสำคัญ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กรรมพันธุ์ อายุ และปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เช่น ความอ้วน ความเครียด การออกกำลังกาย พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ซึ่งหากประชาชนไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าว ร่วมกับการมีอายุที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไปย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องได้รับการรักษารับประทานยาตลอดชีวิต อีกทั้งหากมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ส่งผลให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในกลุ่มวัยทำงาน (ระบบข้อมูลจากHDC health data center ตำบลกะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานีปี 2561) พบว่า จากการคัดกรองความดัน/เบาหวานในปี2561 พบว่าจำนวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงจำนวน 6,250 รายประชาชนเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 445 ราย คิดเป็นร้อยละ7.12 และจำนวนประชาชนที่คัดกรองเบาหวานจำนวน 6,701 เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน749 รายคิดเป็นร้อยละ 11.18 และค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน (≥ 23 กก./ตร. คนรอบเอวเกินมาตรฐาน (ชายไม่เกิน 90 ซม. / หญิงไม่เกิน 80 ซม.)  คิดเป็นร้อยละ 56.17       ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงานจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน ตระหนัก รับรู้ถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น เป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและตระหนัก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและตระหนัก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง

0.00
2 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม

0.00
3 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ประเมินและวิเคราะห์สุขภาพได้ด้วยตนเองได้

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ประเมินและวิเคราะห์สุขภาพได้ด้วยตนเองได้

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 จัดอบรมให้ความรู้ รู้เท่าทันแคลลอรี่ รู้ ฉลาก ฉลาดซื้อ 100.00 10,000.00 -
รวม 100 10,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ขั้นเตรียมการ         1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ         2. แต่งตั้งคณะทำงาน         3. จัดเตรียมอุปกรณ์ บอร์ด แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ และเตรียม อาหาร เครื่องดื่ม อาหารกรุบกรอบ เพื่อใช้ในกิจกรรม         4. ประชาสัมพันธ์โดยแกนนำอสม. ให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เข้าไปรับการอบรม
  2. ขั้นดำเนินการ         1. นัดประชากรกลุ่มเสี่ยง ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ         2. มีการประเมินความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3 อ 2 ส ก่อนและหลังการอบรม         3. มีการฝึกปฏิบัติการคิด แคลอรี่ในการบริโภคอาหารแต่ละวัน รวมถึง การอ่านฉลาก อาหารต่างๆ ฉลาดซื้อ         4. จัดกิจกรรมทำอย่างไร จัดกิจกรรม รู้เท่าทันแคลลอรี่ รู้ ฉลาก ฉลาดซื้อ
            5. กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อลดเสี่ยงโรคความดัน/ เบาหวาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชนมีความรู้ –ความเข้าใจการบริโภคอาหาร
  2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชนมีความรู้ –ความเข้าใจในการประเมินภาวะสุขภาพด้วยตนเอง และใช้ 3 อ 2 ส ได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันโรคและสามารถแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้
  3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการอบรมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ครอบครัวและชุมชนได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 15:48 น.