กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
วันที่อนุมัติ 26 มีนาคม 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 27 มีนาคม 2563 - 20 เมษายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 82,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าชิง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.939,100.686
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 27 มี.ค. 2563 27 เม.ย. 2563 82,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 82,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ระบุ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เพื่อให้มีทรัพยากรงบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งสามารถเผยแพร่การจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบเจล
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สามารถควบคุมและลดจำนวนผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากโ่รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สามารถลดจำนวนผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

10.00 10.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 เม.ย. 63 อบรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 100.00 82,000.00 78,986.00
รวม 100 82,000.00 1 78,986.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
 2. เชิญวิทยากร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ที่ใช้ในการอบรม
 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มผู้นำชุมชน โดยวิธี
  • บรรยาย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/สาธิตและฝึกปฏิบัติ
  • ซักถามปัญหาในการปฏิบัติงาน
 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มผู้นำในพื้นที่มีความรู้่ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)และสามารถให้การดูแลแนะนำประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มผู้นำในพื้นที่มีความรุ้ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบเจลไว้ใช้เองในครัวเรือนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนสามารถสอนวิธีการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบเจลให้แก่ประชาชนที่สนใจ
 3. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเองและร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 14:32 น.