กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลากำนัน
รหัสโครงการ 63-L7255-02-
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานโรคเรื้อรัง , แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแหชุมชนหลากำนัน
วันที่อนุมัติ 30 มิถุนายน 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ธันวาคม 2563
งบประมาณ 31,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแหชุมชนหลากำนัน โดย นางนรภัทรพิมล ว่องสิโรจน์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 2563 31,300.00
รวมงบประมาณ 31,300.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 11

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
23.00
2 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง
30.00
3 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
25.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง เป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน ทำให้เกิดความพิการและตายก่อนวัยอันควร การเกิดโรคมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเสี่ยง ที่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนที่สำคัญ เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด แผลเรื้อรัง การถูกตัดขา ตัดนิ้ว เป็นต้น ความเจ็บป่วยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตลอดจนค่าใช้จ่าย ด้านสาธารณสุขโดยรวม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีความสำคัญและจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อดังกล่าวเพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังได้ จากการตรวจคัดกรองปี 2562 ได้ลงคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยเจ้าหน้าที่และคณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองคลองแหกรรมการชุมชน ทั้ง 40 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 3,800 คน มีผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน จำนวน 3,500 คน พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทั้งหมด และพบผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 890 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42 ของผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทั้งหมด มีผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 3,600 คน พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.27 ของผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด และพบผู้รับบริการ กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,040 คน คิดเป็นร้อยละ 28.88 ของผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทั้งหมด พบว่า...ชุมชนหลากำนัน... มีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จำนวน ..23...คนมีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จำนวน…..30...คน ดัชนีมวลกายเกิน ..28..คน รอบเอวเกิน .. 19... คน คณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห...ชุมชนหลากำนัน...เล็งเห็นและตระหนัก ถึงความสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน จึงจัดทำโครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน...ชุมชนหลากำนัน..ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน ตระหนัก รับรู้ถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น เป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ลดลง

23.00 15.00
2 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ลดลง

30.00 20.00
3 เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน

25.00 35.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 - 30 มิ.ย. 63 ประชุมวางแผนของคณะทำงานชุมชน 0.00 500.00 -
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 กิจกรรมติดตามกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งชี้แจงผลการตรวจติดตามสุขภาพพร้อมวางแผนในการให้การดูแลในเดือนต่อไป 70.00 7,450.00 -
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 กิจกรรมเยี่ยมบ้านประเมินภาวะสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 23,350.00 -
1 - 30 ก.ย. 63 ประชุมสรุปผลโครงการ 1 ครั้ง เพื่อรายงานเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแหเพื่อทราบ 0.00 -
รวม 70 31,300.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ลดจำนวนผู้ป่วยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ร้อยละ 50

  2. กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับเฝ้าระวังและติดตามภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลากำนัน ได้รับการติดตามดูแลตามเกณฑ์ทางด้านสาธารณสุข

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลคลองแห ชื่อกองทุนตำบลคลองแห เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 11:29 น.