กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการต้นแบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคข้เลือดออก
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานสิ่งแวดล้อม , แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุมชนโพทะเลรวมใจ 38
วันที่อนุมัติ 17 มีนาคม 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 18,450.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ คำหนุน
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวปาจารีย์ เนียมจันทร์
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 18,450.00
รวมงบประมาณ 18,450.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปริมาณขยะที่ครัวเรือนผลิตได้ต่อวัน (ก.ก.)
10.00
2 จำนวนครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะถูกต้อง(ครัวเรือน)
80.00
3 จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด(คน)
38.00
4 จำนวนประชาชนที่มีพฤติกรรมแยกขยะถูกต้อง(ครัวเรือน)
20.00
5 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีนโยบายจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง)
5.00
6 จำนวนหมู่บ้านที่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการจัดการขยะที่ถูกต้อง(แห่ง)
5.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มจำนวนครัวเรือนต้นแบบในจัดการขยะ

จำนวนครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะถูกต้อง(ครัวเรือน)

80.00 90.00
2 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด

การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไข้เลือดออกระบาด(คน)

38.00 30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 มิ.ย. 63 1.ประชาคมชุมชน 60.00 6,000.00 6,000.00
23 มิ.ย. 63 อบรมให้ความรู้ 60.00 6,450.00 6,450.00
25 มิ.ย. 63 อบรมให้ความรู้โดยคณะ พชอ. 60.00 6,000.00 6,000.00
รวม 180 18,450.00 3 18,450.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ชุมชนโพทะเลรวมใจ 38 ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2.ที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโพทะเลรวมใจ 38 lะอาดและเป็นระเบียบ 3.เกิดนวัตกรรมการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย จนท.กองทุน เทศบาลตำบลโพทะเล จนท.กองทุน เทศบาลตำบลโพทะเล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 10:49 น.