กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
วันที่อนุมัติ 13 สิงหาคม 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 19,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเซาวียะ ซีบะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 87

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนและรัฐเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเหล่านั้นได้รับการศึกษา ที่รัฐจัดให้ ได้รับการพัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนเป็นวัยที่อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นรากฐานของพัฒนาการ การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด อาหารและภาวะโภชนาการที่ดี เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งนี้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี พบว่ามีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ ร้อยละ 15 และผู้ปกครองยังขาดความรู้ด้านโภชนาการเด็ก ตลอดจนขาดระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโภชนาการ ส่งผลให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 66 และ 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) และมาตรา 17(27)กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับการจัดบริการสาธารณะสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ส่วนงานด้านกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน       ในการนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบีได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไข ตลอดจนให้ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการเด็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี 100 เปอร์เซ็นต์

100.00
2 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน)และทุพโภชนาการ(ผอม) ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเหมาะสม

เด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน)ทุพโภชนาการ(ผอม) และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเหมาะสม ร้อยละ 90

90.00
3 เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ความเข้าใจถึงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 90

90.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
18 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 87.00 11,800.00 11,800.00
18 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ดูแลแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 20.00 4,800.00 4,800.00
18 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ครูประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน 87.00 3,000.00 3,000.00
รวม 194 19,600.00 3 19,600.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ตรวจสอบสภาพเครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูง หากชำรุดขอสนับสนุนกองทุนฯเพื่อจัดหาทดแทน
  1. ดำเนินการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กเล็กที่พ่อแม่นำมาฝาก ทุก 3 เดือน
  1. บันทึกผลน้ำหนักและส่วนสูงในสมุดทะเบียนเด็กพร้อมแจ้งพ่อแม่ทราบ
  1. จัดทำทะเบียนเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน และเด็กที่มีน้ำหนักน้อยหรือผอม แยกเป็นการเฉพาะ
  1. เชิญพ่อแม่เด็กก่อนวัยเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลน้ำหนักเด็ก โดยวิทยากรจาก รพ.กะพ้อ หรือ รพ.สตมีเนื้อหาดังนี้ (หรือตามหลักสูตรกรมอนามัย) o    - ความสำคัญของอาหาร อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กอ้วน อาหารที่ควรเพิ่มสำหรับเด็กผอม     - วิธีการปรับพฤติกรรมและนิสัยการกินของเด็ก
       - ความสำคัญของการเล่นและการออกกำลัง
       - วิธีการกระตุ้นให้เด็กเล่นและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
       - การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
 1. ครูผู้ดูแลเด็กร่วมกับพ่อแม่ในการแก้ปัญหาเด็กน้ำหนักเกินหรืออ้วน น้ำหนักน้อยหรือผอม โดย   6.1 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     - ครูผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กอ้วนลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และออกไปเล่นในสนามอย่างน้อยให้ได้วันละ 60 นาทีหรือมากกว่า กระตุ้นให้เด็กกินผักผลไม้มากขึ้น(ตามที่กรมอนามัยแนะนำ)
      - กรณีเด็กผอม ครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มอาหารเสริมให้เด็ก 1 มื้อ เช่น นมและไข่ กระตุ้นให้เด็กเล่นตามปกติ อย่างน้อยวันละ 60 นาที (ตามที่กรมอนามัยแนะนำ)
      - กรณีเด็กมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มอาหารเสริม(นม)   6.2 ที่บ้าน
      - พ่อแม่ กรณีเด็กอ้วน ดูแลเรื่องการกินของเด็ก ลดการกินขนมกรุบกรอบ/ขนมหวาน กินโปรตีนเนื้อสัตว์ กระตุ้นให้เล่นเพิ่มเติมกรณีเด็กผอม กระตุ้นให้เด็กกินมากขึ้น เพิ่มอาหารที่มีไขมัน/โปรตีน(ตามที่กรมอนามัยแนะนำ) โดยการจัดหาอาหารเสริม(ไข่) ให้กลับไปรับประทานเสริมที่บ้านด้วยและกรณีเด็กมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มอาหารเสริม(นม)
 2. ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงเด็ก เดือนละ 1 ครั้งจนครบ 3-6 เดือน และแนะนำพ่อแม่ให้ดำเนินการต่อเนื่อง
 3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแนบรายงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน)ทุพโภชนาการ(ผอม)และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเหมาะสม
 3. ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี ชื่อกองทุนตำบลกะรุบี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 15:14 น.