กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปลอดควันบุหรี่มือสอง พิษร้ายถึงตาย แม้ไม่ได้สูบเอง (Infographic)
รหัสโครงการ L5631.015./2563
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานบุหรี่
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
วันที่อนุมัติ 13 ธันวาคม 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 23 มีนาคม 2563
งบประมาณ 22,430.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563 22,430.00
รวมงบประมาณ 22,430.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 56

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและเยาวชน(อายุไม่เกิน 25 ปี) ที่สูบบุหรี่
0.00
2 ร้อยละของผู้ใหญ่(อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป) ที่สูบบุหรี่
42.00
3 ร้อยละของผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้าน
30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดอัตราการสูบยาสูบของเด็กและเยาวชน

อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ(ร้อยละ)

0.00 100.00
2 เพื่อลดอัตราการสูบยาสูบของผู้ใหญ่

อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปลดลงเหลือ(ร้อยละ)

42.00 35.00
3 เพื่อลดอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้าน

อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้านของตนเองลดลงเหลือ(ร้อยละ)

42.00 30.00
4 เพื่อลดอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะ

การได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะลดลงเหลือ(ร้อยละ)

60.00 40.00
5 เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดตระหนักถึงภัยร้ายจากควันบุหรี่ที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลาน

จำนวนผู้ปกครองและนักเรียนรู้เท่าทันและรู้จักป้องกันตัวเองให้อกจากบุหรี่

50.00 70.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 ก.พ. 63 1.การจัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองนักเรียน 60.00 13,230.00 13,230.00
22 ก.ย. 63 การอบรมให้ความรู้ สำหรับนักเรียน 56.00 9,200.00 9,200.00
รวม 116 22,430.00 2 22,430.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ปกครองตระหนักถึงภัยร้ายของควันบุหรี่มือสองที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลาน 2.ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงภัยร้ายจากควันบุหรี่ที่เป็นผู้สูบเองและผู้ที่ไม่ได้สูบเอง 3.ปัญหายาเสพติดประเภทยาสูบลดลง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 เอกสาร 2.pdf (.pdf) จนท.กองทุน อบต.ดงคู่
2 เอกสาร 3.pdf (.pdf) จนท.กองทุน อบต.ดงคู่
3 เอกสาร 4.pdf (.pdf) จนท.กองทุน อบต.ดงคู่
4 เอกสาร 5.pdf (.pdf) จนท.กองทุน อบต.ดงคู่
5 เอกสาร 6.pdf (.pdf) จนท.กองทุน อบต.ดงคู่
6 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) จนท.กองทุน อบต.ดงคู่

โครงการเข้าสู่ระบบโดย จนท.กองทุน อบต.ดงคู่ จนท.กองทุน อบต.ดงคู่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 10:31 น.