กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รหัสโครงการ 60-L3315-4-1
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ
วันที่อนุมัติ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2560
งบประมาณ 101,470.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาณิสรารักปาน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 101,470.00
รวมงบประมาณ 101,470.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 90

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อชื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยงข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดชื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรุ้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯและสามารถใช้ข้อมูลวิดคราะห์สถานการณ์ได้ 4.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดจั้งกองทุนฯ

กิจกรรมโครงการผ่านการอนุมัติและดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ - -
15 ก.พ. 60 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจกองทุนสุขภาพตำบลและLTC ระดับเขต12 สงขลา - -
28 มี.ค. 60 โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ - -
1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 ประชุมทำความเข้าใจงานกองทุนในระดับตำบล/ผู้นำ/แก่นนำ/ชุมชน/ประชาชน - -
25 - 26 พ.ค. 60 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ - -
10 มิ.ย. 60 ประชุมชี้แจงประชาพิจารย์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - -
27 ก.ค. 60 - 27 ก.ย. 60 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ - -
31 ก.ค. 60 - 1 ส.ค. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต12 สงขลา - -
รวม 0 - 8 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดอบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่แก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.แลกเปลียนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนฯ 3.ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมกองทุนฯ 4.พัฒนาศักยภาพและยกระดับกองทุนฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นมีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมออนไลน์และมีฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานกองทุนฯ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลหนองพ้อ กองทุนตำบลหนองพ้อ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 10:50 น.