กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รหัสโครงการ 60-L3315-4-1
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ
วันที่อนุมัติ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2560
งบประมาณ 101,470.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาณิสรารักปาน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2560 101,470.00
รวมงบประมาณ 101,470.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 90

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อชื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยงข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดชื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรุ้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯและสามารถใช้ข้อมูลวิดคราะห์สถานการณ์ได้ 4.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดจั้งกองทุนฯ

กิจกรรมโครงการผ่านการอนุมัติและดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ 16 5,000.00 5,000.00 more_vert
15 ก.พ. 60 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความเข้าใจกองทุนสุขภาพตำบลและLTC ระดับเขต12 สงขลา 1 670.00 670.00 more_vert
28 มี.ค. 60 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ 16 5,000.00 5,000.00 more_vert
1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 ประชุมทำความเข้าใจงานกองทุนในระดับตำบล/ผู้นำ/แก่นนำ/ชุมชน/ประชาชน 150 14,985.00 14,985.00 more_vert
25 - 26 พ.ค. 60 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 45 68,450.00 68,450.00 more_vert
10 มิ.ย. 60 ประชุมชี้แจงประชาพิจารย์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 685.00 685.00 more_vert
27 ก.ค. 60 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ 16 5,000.00 5,000.00 more_vert
31 ก.ค. 60 - 1 ส.ค. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล เขต12 สงขลา 1 1,680.00 1,680.00 more_vert
รวม 246 101,470.00 8 101,470.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดอบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่แก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.แลกเปลียนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนฯ 3.ติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมกองทุนฯ 4.พัฒนาศักยภาพและยกระดับกองทุนฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2.กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นมีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมออนไลน์และมีฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานกองทุนฯ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ภาพประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพ้อ.docx (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
2 1.docx (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
3 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
5 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
6 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
7 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
8 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
9 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
10 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 4 (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
11 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
12 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 5 (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
13 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
14 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 6 (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
15 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 7 (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
16 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.docx) กองทุนตำบลหนองพ้อ
17 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 8 (.doc) กองทุนตำบลหนองพ้อ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลหนองพ้อ กองทุนตำบลหนองพ้อ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 10:50 น.