กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนชายมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2560
รหัสโครงการ 60-L7252-02-02
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเดา
วันที่อนุมัติ 10 เมษายน 2560
ปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 11 เมษายน 2560 - 28 เมษายน 2560
กำหนดวันส่งรายงาน 28 ตุลาคม 2560
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประณีต อะหลี
พี่เลี้ยงโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเดา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.636,100.416

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนเยาวชนชายมุสลิมที่ขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์(คน)
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนชายมุสลิม หรือการเข้าสุหนัต ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายช่วยป้องกันและลดปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกทั้งสอดคล้องกับวิถีอิสลาม ซึ่งเยาวชนชายมุสลิมจำเป็นต้องทำการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศทุกคน
ในการนี้ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลาได้เห็นความเป็นบริบทเฉพาะที่ ที่ต่างจากพื้นที่อื่น ในด้านสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา อีกทั้งเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนไทยมุสลิม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการเข้าถึงการบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มวัยและเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วยและอันตรายที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และความจำเป็นต่อการจัดการแก้ไขปัญหาสภาวะสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับท้องถิ่นได้ จึงขอให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม
ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเดา จึงได้จัดทำโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนชายมุสลิมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้างต้น และดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง ต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชายมุสลิมขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์

จำนวนเยาวชนชายมุสลิมที่ขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์(คน)

10.00 30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

๑.นำเสนอโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนชายมุสลิมเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติ ๒.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ๓.ประชาสัมพันธ์และออกประกาศให้ประชาชนรับทราบและเพื่อส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ ๔.ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ และติดตามแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๕.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.เด็กและเยาวชนมุสลิมได้รับการทำสุหนัต ๒.สามารถลดภาวะเสี่ยงของการมีเลือดออกมาก และภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อจากการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ๓.เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครอง ครอบครัวชุมชน ในการป้องกันการติดเชื้อ ๔.เพื่อการเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ๕. เพื่อสืบทอดประเพณีการเข้าสุหนัตของศาสนาอิสลาม

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนเทศบาลเมืองสะเดา กองทุนเทศบาลเมืองสะเดา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 09:32 น.