กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ โดยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) และกลไกสุขภาพภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,000,000.00 1,000,000.00
2562 โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562 280,240.00 280,240.00
2562 โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 181,140.00 181,140.00
2562 โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2562 156,240.00 156,240.00
2562 โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562 101,680.00 101,680.00
2562 โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2562 347,200.00 347,200.00
2562 โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 218,240.00 218,240.00
2562 โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562 245,520.00 245,520.00
รวม 2,530,260.00 2,530,260.00

จำนวน 8 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 8/8 โครงการ
งบประมาณ 2,530,260.00/2,530,260.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 24
2561 1 0.00
2562 7 1530260.00
2563 1 1000000.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : สปสช.
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร