กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้โครงการ ชุดโครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง สปสช. เขต12
รหัสโครงการ 62-NHSO12-05
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงาน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดปัตตานี
วันที่อนุมัติ 25 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 280,240.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลกอเด การีนา และคณะทำงาน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดปัตตานี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 42,036.00
2 1 มี.ค. 2562 15 มิ.ย. 2562 196,168.00
3 16 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 42,036.00
รวมงบประมาณ 280,240.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีจำนวน 616 แห่ง เป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่เป็นกลไกสำคัญที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นของชุมชนเพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและป้องกันโรค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมทำงานด้านสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 99.99 ของพื้นที่

สถานการณ์ด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ ร้อยละ 90 ของเงินรายรับปี 61 มีการสะสมของเงินคงเหลือสะสมประมาณ 50 ล้านบาท เมื่อรวมกับการสะสมที่ยกมาเมื่อต้นปี 2560 มีการสะสมจำนวน 505 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มาก ส่วนสถานการณ์ของการดำเนินงาน LTC พบว่า มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม จำนวน 338 แห่ง มีผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการดูแลระยะยาว จำนวน 9000 ราย ปี 2559-61 ร้อยละการโอนเงินสำหรับจัดบริการ LTC พบว่า ผลงานคือ 90.09 , 52.26 และ 40.24 มีหลาย อปท.ที่ยังไม่สามารถโอนเงิน LTC เพื่อการจัดบริการได้
เนื่องจากหลายสาเหตุประการ เช่น ความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่ดำเนินงานกองทุน LTC การไม่วางแผนหรือตกลงเรื่อง หน่วยงานที่รับเงินเพื่อจัดบริการ LTC เป็นต้น โดยใน ปี 2562 นั้น ทาง สปสช.มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีการรวมประกาศเกี่ยวกับ LTC มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสุขภาพตำบล

เขต 12 สงขลา ดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) จัดตั้งกลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ( coaching team) รายจังหวัด ปีละ 100 คน ทำหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน 2) การพัฒนากลไกติดตาม 3 กองทุนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงจัดโครงการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล LTC ระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 12 สงขลา

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถบริหารเงินคงเหลือสะสมเหลือไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสมทั้งหมด
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพ LTCให้สามารถเบิกเงินและจัดบริการผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดูแล ร้อยละ 90 ของกองทุน LTC

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
13 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก โดยนายมะรอกี เวาะเลง 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
13 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา 25 1,100.00 1,100.00 more_vert
13 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ โดยนายไพจิตร บุญทอง 19 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา 20 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก โดยพี่เลี้ยง มะรอกี เวาะเลง 18 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนเทศบาลตำบลบางปู โดยนายไพจิตร บุญทอง 18 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 ก.พ. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพ อบต.จะรัง และชี้แจงการแนวทางการบริหารงานตามประกาศฉ.ใหม่ ปี 61 โดยนางวรรณาพร บัวสุวรรณ 19 1,100.00 1,100.00 more_vert
15 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตุยง อำเภอหนองจิก โดยนายมะรอกี เวาะเลง 19 1,100.00 1,100.00 more_vert
15 ก.พ. 62 ติดตามกองทุนตาแกะและชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนางวรรณาพร บัวสุวรรณ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
15 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดอน อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
15 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลยามู โดยนายไพจิตร บุญทอง 19 1,100.00 1,100.00 more_vert
18 ก.พ. 62 ประชุมพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 20 5,500.00 5,500.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปุโละปูโย อำเภอหนองจิก โดยนายมะรอกี เวาะเลง 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา 20 1,100.00 1,100.00 more_vert
20 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก โดยนายมูหะหมัด วันสุไลมาน 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา 20 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 ก.พ. 62 ลงเยียมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา 17 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง โดยนางสาวรอฮีหม๊ะ จูบิง 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
22 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนอบต.มะนังยง โดยนายไพจิตร บุญทอง 19 1,100.00 1,100.00 more_vert
22 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง โดยนางสาวรอฮีหม๊ะ จูบิง 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
25 ก.พ. 62 ติดตาม,ชี้แจงกองทุนฯเทศบาลตำบลยะหริ่ง แนวทางการบริหารงานตามประกาศฉ.ใหม่ ปี61โดยนางวรรณาพร บัวสุวรรณ 20 1,100.00 1,100.00 more_vert
25 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก โดยนางพรศิริ ขันติกุลานนท์ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
26 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนเทศบาลตำบลตันหยง โดยนายไพจิตร บุญทอง 19 1,100.00 1,100.00 more_vert
26 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก โดยนางพรศิริ ขันติกุลานนท์ 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
26 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
27 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก โดยนางพรศิริ ขันติกุลานนท์ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
27 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
28 ก.พ. 62 ประชุมพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 20 5,500.00 5,500.00 more_vert
28 ก.พ. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลตะโละกาโปร์และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนางวรรณาพร บัวสุวรรณ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
4 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก โดยนางสาวซำซียะห์ ดือราแม 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
5 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน โดยนางเครือวัลย์ ลาภานันท์ 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
5 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก โดยนางสาวซำซียะห์ ดือราแม 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
5 มี.ค. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตอหลัง และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนางวรรณาพร บัวสุวรรณ 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
6 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก โดยนางสาวซำซียะห์ ดือราแม 12 1,100.00 1,100.00 more_vert
11 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
11 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
11 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
11 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา 17 1,100.00 1,100.00 more_vert
12 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน โดยนางเครือวัลย์ ลาภานันท์ 12 1,100.00 1,100.00 more_vert
13 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง โดยนายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล 20 1,100.00 1,100.00 more_vert
13 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง โดยนายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
13 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบานา อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบาราโหม อำเภอเมือง โดยนายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
15 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ 23 1,100.00 1,100.00 more_vert
19 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน โดยนางเครือวัลย์ ลาภานันท์ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
19 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง โดยนางสาวรอฮีหม๊ะ จูบิง 7 1,100.00 1,100.00 more_vert
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลลุโบะยีไร อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสาคอบน อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี โดยนายอดุล มามะ 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกระหวะ อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลถนน อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง โดยนางสาวรอฮีหม๊ะ จูบิง 12 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี โดยนายอดุล มามะ 12 1,100.00 1,100.00 more_vert
21 มี.ค. 62 ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรุู้กองทุนตำบลบางเขา ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยซำซียะห์ ดือราแม 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
22 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลยาบี อำเภอหนองจิก โดยนายมูหะหมัด วันสุไลมาน 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
22 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี โดยนายอดุล มามะ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
27 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลลางา อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
27 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสะกำ อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ โดยนางสาวสุกัญญา บูรณะศิลป์ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น โดยนายแวอิลยัส อีบุ๊ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ โดยนายอิมรอน(มะ) กะสูเมาะ 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปูยุด อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี โดยนางสุพภร สมบูรณ์ 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ โดยนายอัสมิน หะยีนิเงาะ 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายฮาริซ์ กาซอร์ 9 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกระโด อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกอลำ อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลยะรัง อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลละหาร อำเภอสายบุรี โดยนายพายซอล มาโซ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลแป้น อำเภอสายบุรี โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ โดยนายอัสมิน หะยีนิเงาะ 17 1,100.00 1,100.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ 12 1,100.00 1,100.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลประจัน อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร 11 1,100.00 1,100.00 more_vert
4 เม.ย. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลตันหยงดาลอ และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา 19 1,100.00 1,100.00 more_vert
5 เม.ย. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลสาบัน และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา 21 1,100.00 1,100.00 more_vert
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ โดยนางสาวสุกัญญา บูรณะศิลป์ 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น โดยนายแวอิลยัส อีบุ๊ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลควน อำเภอปะนาเระ โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี โดยนางสุพภร สมบูรณ์ 11 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายอิดเรส อาบู 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปิตุมูดี อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ 12 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสะนอ อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร 13 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ 14 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายมูฮัมมัตยูสรีย์ อิจิ 11 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี โดยนางสุพภร สมบูรณ์ 8 1,100.00 1,100.00 more_vert
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
11 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลวัด อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
11 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
11 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
16 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ โดยนางสาวสุกัญญา บูรณะศิลป์ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
16 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น โดยนายแวอิลยัส อีบุ๊ 16 1,100.00 1,100.00 more_vert
16 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี โดยนางสุพภร สมบูรณ์ 15 1,100.00 1,100.00 more_vert
17 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายอิดเรส อาบู 8 1,100.00 1,100.00 more_vert
17 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ 17 1,100.00 1,100.00 more_vert
17 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายมูฮัมมัตยูสรีย์ อิจิ 10 1,100.00 1,100.00 more_vert
18 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปะโด อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ 8 1,100.00 1,100.00 more_vert
18 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ 9 1,100.00 1,100.00 more_vert
19 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ 21 1,100.00 1,100.00 more_vert
24 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายฮาริซ์ กาซอร์ 11 1,100.00 1,100.00 more_vert
24 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตรัง อำเภอมายอ โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล 12 1,100.00 1,100.00 more_vert
25 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ 11 1,100.00 1,100.00 more_vert
6 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 27 8,700.00 - more_vert
7 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 10 7,000.00 - more_vert
8 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 40 10,000.00 - more_vert
13 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 25 8,500.00 - more_vert
14 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 12 7,200.00 - more_vert
15 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 31 9,100.00 - more_vert
20 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 27 8,700.00 - more_vert
21 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 33 9,300.00 - more_vert
22 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 31 9,100.00 - more_vert
27 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 25 8,300.00 - more_vert
28 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 11 7,100.00 - more_vert
29 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 11 7,100.00 - more_vert
11 ก.ย. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี 120 44,840.00 - more_vert
รวม 2,004 280,240.00 115 135,300.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา
2 ภาพตรวจเยี่ยมเทศบาลมะกรูด (.docx) นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา
3 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.docx) นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา
4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 (.docx) นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 18:18 น.