กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้โครงการ ชุดโครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง สปสช. เขต12
รหัสโครงการ 62-NHSO12-05
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงาน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดปัตตานี
วันที่อนุมัติ 25 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลกอเด การีนา และคณะทำงาน 3 กองทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดปัตตานี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา มีจำนวน 616 แห่ง เป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่เป็นกลไกสำคัญที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นของชุมชนเพ่ือการจัดบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและป้องกันโรค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมทำงานด้านสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 99.99 ของพื้นที่

สถานการณ์ด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พบว่า ปี 2561 ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ ร้อยละ 90 ของเงินรายรับปี 61 มีการสะสมของเงินคงเหลือสะสมประมาณ 50 ล้านบาท เมื่อรวมกับการสะสมที่ยกมาเมื่อต้นปี 2560 มีการสะสมจำนวน 505 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มาก ส่วนสถานการณ์ของการดำเนินงาน LTC พบว่า มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม จำนวน 338 แห่ง มีผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการดูแลระยะยาว จำนวน 9000 ราย ปี 2559-61 ร้อยละการโอนเงินสำหรับจัดบริการ LTC พบว่า ผลงานคือ 90.09 , 52.26 และ 40.24 มีหลาย อปท.ที่ยังไม่สามารถโอนเงิน LTC เพื่อการจัดบริการได้
เนื่องจากหลายสาเหตุประการ เช่น ความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่ดำเนินงานกองทุน LTC การไม่วางแผนหรือตกลงเรื่อง หน่วยงานที่รับเงินเพื่อจัดบริการ LTC เป็นต้น โดยใน ปี 2562 นั้น ทาง สปสช.มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีการรวมประกาศเกี่ยวกับ LTC มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสุขภาพตำบล

เขต 12 สงขลา ดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) จัดตั้งกลไกคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ( coaching team) รายจังหวัด ปีละ 100 คน ทำหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน 2) การพัฒนากลไกติดตาม 3 กองทุนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงจัดโครงการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล LTC ระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 12 สงขลา

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลให้สามารถบริหารเงินคงเหลือสะสมเหลือไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินสะสมทั้งหมด
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสุขภาพ LTCให้สามารถเบิกเงินและจัดบริการผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดูแล ร้อยละ 90 ของกองทุน LTC

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
11 ธ.ค. 61 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง โดยนายนายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล - -
18 ธ.ค. 61 ลงเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตุยง อำเภอหนองจิก โดยนายมะรอกี เวาะเลง - -
25 - 12 ธ.ค. 61 ลงเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา - -
26 ธ.ค. 61 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา - -
27 ธ.ค. 61 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลยามู - (นายไพจิตร บุญทอง) - -
3 ม.ค. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนเทศบาลตำบลบางปู - (นายไพจิตร บุญทอง) - -
8 ม.ค. 62 ติดตามกองทุนตาแกะและชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 (นางวรรณาพร บัวสุวรรณ) - -
9 ม.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา - -
10 ม.ค. 62 ลงเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปุโละปูโย อำเภอหนองจิก โดยนายมะรอกี เวาะเลง - -
11 ม.ค. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลตะโละกาโปร์และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนางวรรณาพร บัวสุวรรณ - -
22 ม.ค. 62 ลงเยียมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา - -
25 ม.ค. 62 ติดตามและชี้แจงกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลยะหริ่ง แนวทางการบริหารงานตามประกาศฉบับใหม่ ปี 2561(นางวรรณาพร บัวสุวรรณ) - -
25 ม.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดอน อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา - -
29 ม.ค. 62 ลงเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก โดยพี่เลี้ยง มะรอกี เวาะเลง - -
30 ม.ค. 62 ลงเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่ากำชำ โดยนายมะรอกี เวาะเลง - -
8 ก.พ. 62 ตรวจเยี่ยมกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ - นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา - -
13 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ - (นายไพจิตร บุญทอง) - -
14 ก.พ. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพ อบต.จะรัง และชี้แจงการแนวทางการบริหารงานตามประกาศฉบับใหม่ ปี 2561(นางวรรณาพร บัวสุวรรณ) - -
18 ก.พ. 62 ประชุมพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 - -
20 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก โดยนายมูหะหมัด วันสุไลมาน - -
21 ก.พ. 62 ลงติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยนางสาวรอฮีหมีะ จูบิง - -
22 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนอบต.มะนังยง - (นายไพจิตร บุญทอง) - -
25 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก โดยนางพรศิริ ขันติกุลานนท์ - -
26 ก.พ. 62 ลงสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนเทศบาลตำบลตันหยง - (นายไพจิตร บุญทอง) - -
26 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก โดยนางพรศิริ ขันติกุลานนท์ - -
27 ก.พ. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก โดยนางพรศิริ ขันติกุลานนท์ - -
28 ก.พ. 62 ประชุมพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 - -
4 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก โดยนางสาวซำซียะห์ ดือราแม - -
5 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลป่าไร่ - -
5 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก โดยนางสาวซำซียะห์ ดือราแม - -
6 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก โดยนางสาวซำซียะห์ ดือราแม - -
10 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง โดยนางสาวรอฮีหม๊ะ จูบิง - -
11 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา - -
11 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา - -
12 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน โดยนางเครือวัลย์ ลาภานันท์ - -
13 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง โดยนายนายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล - -
13 มี.ค. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตอหลัง และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนางวรรณาพร บัวสุวรรณ - -
13 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบานา อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด - -
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบาราโหม อำเภอเมือง โดยนายนายอันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล - -
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา - -
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ โดยนายอับดุลกอเดร์ การีนา - -
14 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด - -
19 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน โดยนางเครือวัลย์ ลาภานันท์ - -
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลลุโบะยีไร อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ - -
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสาคอบน อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ - -
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี โดยนายอดุล มามะ - -
20 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง โดยนางสาวรอฮีหม๊ะ จูบิง - -
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกระหวะ อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ - -
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลถนน อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ - -
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี โดยนายอดุล มามะ - -
21 มี.ค. 62 ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรุู้กองทุนตำบลบางเขา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยซำซียะห์ ดือราแม - -
21 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง โดยนางสาวรอฮีหม๊ะ จูบิง - -
22 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลยาบี อำเภอหนองจิก โดยนายมูหะหมัด วันสุไลมาน - -
22 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี โดยนายอดุล มามะ - -
27 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลลางา อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ - -
27 มี.ค. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสะกำ อำเภอมายอ โดยนายรอมซี สาและ - -
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น โดยนายแวอิลยัส อีบุ๊ - -
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ โดยนายแวอิลยัส อีบุ๊ - -
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปูยุด อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด - -
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง - -
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง - -
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ โดยนางสาวสุกัญญา บูรณะศิลป์ - -
2 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี โดยนายพายซอล มาโซ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ โดยนายอัสมิน หะยีนิเงาะ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง โดยนางสาวอัญชลี หมัดเลียด - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง โดยนางวลีรวี ขุนรอง - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายฮาริซ์ กาซอร์ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกระโด อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกอลำ อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลยะรัง อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลยะรัง อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลละหาร อำเภอสายบุรี โดยนายประสิทธิ สาและ - -
3 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลแป้น อำเภอสายบุรี โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล - -
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ โดยนายอัสมิน หะยีนิเงาะ - -
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ - -
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ - -
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลประจัน อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร - -
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร - -
4 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ - -
4 เม.ย. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลตันหยงดาลอ และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา - -
5 เม.ย. 62 ติดตามกองทุนสุขภาพตำบลสาบัน และชี้แจงระเบียบกองทุนปี 2561 โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา - -
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น โดยนายแวอิลยัส อีบุ๊ - -
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ โดยนางสาวสุกัญญา บูรณะศิลป์ - -
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลควน อำเภอปะนาเระ โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล - -
9 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี โดยนายพายซอล มาโซ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายฮาริซ์ กาซอร์ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปิตุมูดี อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลสะนอ อำเภอยะรัง โดยนายการียา ยือแร - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายยุสรี อีจิ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายยุสรี อีจิ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี โดยนายประสิทธิ สาและ - -
10 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล - -
11 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง โดยนายอับดุลราซัค กุลตามา - -
11 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลวัด อำเภอยะรัง โดยนายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ - -
11 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ - -
11 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ - -
16 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น โดยนายแวอิลยัส อีบุ๊ - -
16 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ โดยนางสาวสุกัญญา บูรณะศิลป์ - -
16 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี โดยนายพายซอล มาโซ - -
17 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายฮาริซ์ กาซอร์ - -
17 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯเทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ - -
17 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายยุสรี อีจิ - -
17 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ โดยนายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา - -
18 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลปะโด อำเภอมายอ โดยนางสาวนิกามีลา นิกะจิ - -
18 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ - -
24 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง โดยนายฮาริซ์ กาซอร์ - -
24 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลตรัง อำเภอมายอ โดยนางกัลยา เอี่ยวสกุล - -
25 เม.ย. 62 ลงเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ โดยนางประภัสสร ขวัญกะโผะ - -
6 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี - -
7 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี - -
8 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี - -
13 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี - -
14 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี - -
15 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี - -
20 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.มายอ จ.ปัตตานี - -
21 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี - -
22 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี - -
27 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี - -
28 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี - -
29 ส.ค. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับอำเภอ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี - -
11 ก.ย. 62 ลงติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบลระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี - -
รวม 0 - 128 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย twoseadj twoseadj เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 18:18 น.