กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

เอกสาร ประชุมชี้แจงแนวทางและประกาศกองทุน ฉ. ใหม่ รายจังหวัด มกราคม 62

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้นโดยห้วงระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา( ต.ค. ธ.ค.)  ทางสปสช.เขต ๑๒  สงขลา มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ทุกกองทุนต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯชุดใหม่ผ่านระบบเว็บไซต์ ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม นั้น ตลอดจนทิศทางที่จะพัฒนาให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าหมายคือ สามารถใช้เงินสะสมอย่างน้อยละ ๙๐ ของเงินทั้งหมด และมีโครงการด้านสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญ คือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการ LTC จะต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องประกาศหรือระเบียบที่ใช้สำหรับการบริหารกองทุนฯ

ดังนั้น สปสช.เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเชิญปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน และผู้อำนวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงิน จำนว ๑ คน เข้าร่วมประชุมตามตารางการจัดประชุมรายจังหวัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org/paper/48553) ค่าใช้จ่ายประชุม(ค่าพาหนะ ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง)เบิกจากงบบริหาร ๑๐(๔)กองทุน หรือหน่วยงานต้นสังกัด


โดยแสดงความจำนงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org)
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก จากงบบริหารกองทุนในโครงการบริหารจัดการกองทุน ตาม ข้อ 10(4)

ดาว์นโหลดหนังสือเชิญประชุม