กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ประจำปี 2561
รหัสโครงการ 61-2482-1-001
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกยาง
วันที่อนุมัติ 25 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 12 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 19,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิภาวรรณ ศรีสังข์
พี่เลี้ยงโครงการ นางยามีล๊ะ มะดูสาลี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.175,102.052
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 7 มิ.ย. 2561 19,500.00
รวมงบประมาณ 19,500.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 300

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรคเรื้อน เป็นที่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากเชื้ัอแบคทีเรีย ทำให้ปรากฏอาการที่ผิวหนังและเส้นปราสาทส่วนปลาย การดำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ เมื่อเส้นประสาทถูกทำลายทำให้เกิดความพิการที่ตา มือ และเท้าได้ จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ความชุกของโรคเรื้อนที่ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขต้องต่ำกว่า 1 ต่อ หมื่นประชากร ประเทศไทยได้ดำเนินการโครงการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนได้สำเร็จ จนไม่เป็นปัญหาในระดับประเทศ แต่จากข้อมูล ปี 2555-2559 พบว่า จังหวัดนราธิวาส ยังมีอัตราความชุกมากกว่า 1 ต่อหมื่นประชากร และพบว่า มีผู้ป่วยโรคเรื้อนในเกือบทุกอำเภอ ในปี 2558 อำเภอตากใบ พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จำนวน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.28 ต่อหมื่นประชากร และในปี 2559 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ จำนวน 4ราย เป็นอัตราป่วย 0.16 ต่อหมื่นประชากร จากข้อมูล ปี 2560 พบว่า เขตตำบลโฆษิต พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ จำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.82 ต่อพันประชากร และรวมผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน 9 ราย เป็นอัตราป่วย 7.36 ต่อพันประชากรจากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโรคเรื้อนยังคงแพรระบาดและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของรพ.สต.บ้านโคกยาง ยังมีโอกาสแพร่ระบาดได้ในชุมชน โดยเฉพาะผู้ใกล้ชิด ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ก็จะมีโอกาสทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขิ้น การกระจายของโรคจะกว้างขึ้น และหากผู้ป่วยหรือผู้มีเชื้อในกระแสโลหิต ไม่ได้รับการรักษา ก็จะส่งผลให้เกิดความพิการทางร่างกาย ดังนั้น ปัญหาโรคเรื้อนจังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ปี 2561 ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างเครือข่ายการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

อัตราของประชากรที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นโรคเรื้อนไม่เกิน0.001/พันประชากร

0.00
2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถค้นหา และคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนได้

 

0.00
3 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื่้อนทุกระยะ ได้รับการรักาาอย่างต่อเนื่อง

 

0.00
4 เพื่อคัดกรองผู้สัมผัสโรค และได้รับการเฝ้าระวังโรค และตรวจไม่พบเชื้อ

ประชากรได้รับการคัดกรองโรคเรื้อน ร้อยละ 95

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ชี้แจงผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง
 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. กำหนดพื้นที่จัดประชุม , แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม
 4. ดำเนินการประชุม
 5. จัดทำป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
 6. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในหมู่บ้านและชุุมชน -จัดนิทรรศการในสถานบริการและชุมชน แจกเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 7. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อนให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
 8. ให้บริการตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนังเพื่อนค้นหาโรคเรื้อน
 9. ให้บริการบำบัด/รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยจัดตั้งคลีนิกให้บริการ ณ โรงพยาบาลตากใบ
 10. ให้บริการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านทุกราย
 11. ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้าน/ชุมชนและโรงเรียน
 12. ติดตามและดูแลผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทุกรายและผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีความพิการ
 13. ให้บริการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนเฝ้าระวัง
 14. สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนและองค์กรในชุมชน เป็นเครือข่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ มีความรู้และความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อโรคเรื้อน สามารถถ่ายทอดความรู้และมีทักษะในการคัดกรองเบื้องต้นได้ ตลอดจนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการค้นหาผู้ป่วย ติดตามการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิต

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิต ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโฆษิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 11:53 น.