กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียน
รหัสโครงการ 61-L1528-3-06
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน
วันที่อนุมัติ 30 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 4,910.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน
พี่เลี้ยงโครงการ นางดาราวรรณ คีรีเดช
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.803,99.668

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 66

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากผลการสำรวจเด็กกลุ่มอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน พบว่ามีนักเรียน มีปัญหาสุขภาพในช่องปากอย่างมาก เนื่องจากเด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและทั่วถึงจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด การปล่อยละเลย ไม่ได้รับการดูแลรักษาจากผู้ปกครอง ในการเอาใจใส่เรื่องการรับประทานอาหาร ซึ่งมักจะตามใจบุตรหลานเสมอในขณะที่เด็กอยู่ที่บ้านเช่น รับประทานขนมที่มีรสหวาน ท๊อปฟี่ ดื่มนมจากขวดนม และขนมขบเคี้ยวต่างๆ เด็กวัยดังกล่าวเป็นวัยที่ฟันน้ำนมขึ้นครบทุกซี่และไม่สามารถทำความสะอาดในช่องภาพได้ดีด้วยตนเอง ประกอบกับฟันน้ำนมที่มีหลุมร่องฟันลึกและเป็นที่เก็บกักเศษอาหารต่างๆ ที่เด็กรับประทานเข้าไปได้เป็นอย่างดี และเด็กบางคนก็ไม่ชอบแปรงฟัน ถ้าหากผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ ปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับเด็กมากยิ่งขึ้น เช่น ปวดฟัน ฟันผุ เงือกอักเสบและสูญเสียฟันไปในที่สุด
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูนเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและหมดไป จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะทันตสุขภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูนให้ลดลงหรือหมดไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการบริการด้านสุขภาวะทันตสุขภาพต่อเนื่องทุกปี

เด็กนักเรียนร้อยละ90 ได้รับการบริการด้านสุขภาวะทันตสุขภาพต่อเนื่องทุกปี

0.00
2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียนได้อย่างถูกต้อง

ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียนได้อย่างถูกต้อง

0.00
3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพของ นักเรียน

ร้อยละ 90 ได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันต-สุขภาพของนักเรียน

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 30 ก.ย. 61 1.กิจกรรมการสาธิต 2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 4,910.00 4,700.00
รวม 0 4,910.00 1 4,700.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ คณะครูผู้ดูแลเด็ก ฯและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียด และแนวทางการจัดโครงการเข้าแผนสุขภาพ ปี 2561 กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต เขาปูน 2.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต เขาปูน 4. ประชุมร่วมกันว่างแผน/โครงการ /กิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.ประสานวิทยากร สถานที่ และอื่นๆในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 7. ทำเอกสารเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ กำหนดวันเวลา และสถานที่ให้ผู้ปกครองทราบ 8. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายรายงาน
9.ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 10. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อรายงานดำเนินงาน 11.สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนได้รับการบริการด้านสุขภาวะทันตสุขภาพต่อเนื่องทุกปี
  2. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
    3.เกิดความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพของ นักเรียน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 11:25 น.