กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
รหัสโครงการ 62-L2480-3-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูฮำมาดียะห์ ปาเระรูโบ๊ะ
วันที่อนุมัติ 19 กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เมษายน 2562 - 18 เมษายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 17 พ.ค. 2562
งบประมาณ 11,635.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลนาเซ ปาเน๊าะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.249,101.875

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 31

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตนเอง จึงนิยมนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็ก (Nursery) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้นศูนย์เด็กเล็ก จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะแพร่เชื้อโรคสู่เด็กอื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เป็นต้น โดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมของเด็ก การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดติดต่อดังกล่าว โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความตระหนัก ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูฮำมาดียะห์ ปาเระรูโบ๊ะองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน และมีเด็กทั้งหมด 28 คน ซึ่งนับเป็นศูนย์เด็กเล็กที่เปิดดำเนินการใหม่ยังต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆให้ได้ตามเกณฑ์มาตรศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจดี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนปราการสำคัญที่จะช่วยลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 85

31.00
2 2.เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองที่จำเป็นสำหรับเด็ก

เด็กมีทักษะการดูแลตนเองที่จำเป็นที่ถูกต้อง ร้อยละ 82

31.00
3 3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็กให้ปลอดภัย ปลอดโรค

ศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดโรค ร้อยละ 86

31.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กร่วมกับตัวแทนผู้ปกครองเด็กเพื่อให้มีความรู้ในการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการดีปลอดโรค ปลอดภัย สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพเด็กที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลในเด็กเล็ก 11,635.00 11,635.00
รวม 0 11,635.00 1 11,635.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เด็กมีทักษะการดูแลตนเองที่จำเป็นที่ถูกต้อง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดโรค

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลมะรือโบออก
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลมะรือโบออก

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ศพด.มะรือโบออก ศพด.มะรือโบออก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 00:00 น.