กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณค่าสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย
วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 กันยายน 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 76,620.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย
พี่เลี้ยงโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขานาง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 12.922,99.872
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ต.ค. 2560 28 ก.ย. 2561 76,620.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 76,620.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 70

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
45.00
2 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
55.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมอายุมาตั้งแต่ ปี 2548 และคาดว่าในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบููรณ์ มีประชากร สูงอายุมากถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร ทั้งหมด สถานการณ์เหล่านี้ นำมาสู่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม จึงเป็นความท้าทาย ของประเทศที่ต้องเตรียมความพร้อม รับมือ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

45.00 65.00
2 เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน

55.00 70.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
22 ก.พ. 60 กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือนกุมภาพันธ์ - -
12 ต.ค. 60 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือนตุลาคม - -
10 พ.ย. 60 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือน พฤศจิกายน - -
8 ธ.ค. 60 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย - -
27 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย ครั้งที่1 - -
12 ม.ค. 61 กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือนมกราคม - -
9 มี.ค. 61 กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือนมีนาคม - -
21 มี.ค. 61 ประชุมคระกรรมการชมรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย ครั้งที่ 2 - -
9 เม.ย. 61 กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือนเมษายน - -
2 มิ.ย. 61 กิจกกรรมผู้สูงอายุสัญจร อบต.ท่าคอย เดือน มิถุนายน - -
20 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย ครั้งที่ 3 - -
6 ก.ค. 61 กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือนกรกฎาคม - -
16 ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย ครั้งที่ 4 - -
22 ส.ค. 61 กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือนสิงหาคม - -
7 ก.ย. 61 กิจกรรมผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เดือน กันยายน - -
25 ต.ค. 61 กิจกกรรมผู้สูงอายุสัญจร อบต.ท่าคอย เดือนพฤษภาคม - -
รวม 0 - 2 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.สำรวจข้อมูลผูู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง
2.คัดกรองให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุในเรื่อง
2.1 การคัดกรองต้อกระจกผู้สูงอายุ
2.2 การตรวจฟันผู้สูงอายุ
2.3อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 2.4การใช้ยาในผู้สูงอายุ
2.5การคัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื่อรัง 2.6การประเมินภาวะสใองเสื่อมในผู้สูงอายุ 2.7การออกกำลังกาย เช่น รำวงมาตรฐาน ไทเก๊ก/ซี่กง โยคะ กายบริหารยืดเหยียด การนวดคลายเครียด
2.8ให้ความรู้เรื่องอาหารผู้สูงอายุ โรคอ้วน โภชนาการ ผู้สูงอายุ หลัก 3 อ. 2 ส.
3.สรุปผลการตรวจคัดกรองในผู้สูงอายุ
4.ส่งต่อผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเพื่อรักษาต่อไป
5.จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุสัญจรไปยังหมํู่ 7 ,10,11 ทุก 3 เดือน แล้วแต่ความพร้้อมของหมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ออกมาร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
6.ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 4ครั้ง/ปี เพื่อสรุปผลและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
7.สรุปผลการดำเนินงานเพื่อส่งให้กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ อบต.ท่าคอย และแจ้งให้คณะกรรมการชมรม ผู้สูงอายุอบต.ท่าคอย เป็นข้อมูลใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง 2.ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยด้วยโรค หรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง 3.ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามความเหมาะสม 4.ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย มีการดำเนินงานเข้มแข็งและยั่งยืน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.docx) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคอย

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคอย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคอย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 13:13 น.