กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าบอน
รหัสโครงการ 2564-L5221-4-1
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการกองทุนสปสช.
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กำหนดวันส่งรายงาน 29 ตุลาคม 2564
งบประมาณ 84,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงศ์ปณต ศรียาทิวัตถ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.806364,100.358595
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 84,000.00
รวมงบประมาณ 84,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 32

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

ระบุ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)
80.00
2 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)
12.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นับเป็นระบบสุขภาพเชิงรุกของประเทศไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และประสานหน่วยงานองค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยได้มีการนำแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาเป็นเครื่องมือบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าบอน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน จึงได้จัดทำโครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุน ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน

กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %

80.00 90.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 22,800.00 -
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 คณะอนุกรรมการกองทุนประชุมพิจารณากรั่นกรอง/ติดตามโครงการและขับเคลื่อนกองทุน 14,400.00 -
19 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 63 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศกองทุนสปสช. ปี 2561 ระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงและการใช้งานโปรแกรมกองทุน แก่คณะกรรมการและผู้ขอรับทุน 6,000.00 -
1 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 คณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยงประจำกองทุนประชุมพิจารณาโครงการและขับเคลื่อนกองทุน 40,800.00 -
รวม 0 84,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการกองทุนฯ ในรอบปี ๒๕๖๓ เพื่อเขียนโครงการ 2.เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ 3.ดำเนินการโครงการตามกิจกรรม 4.ควบคุมกำกับติดตามการใช้เงินกองทุนฯ 5.สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บัคับบัญชา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้ขอรับทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2.สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนมากขึ้น 3.ส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ บรรลุตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลท่าบอน ชื่อกองทุนตำบลท่าบอน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 00:00 น.