กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอให้ยืนยันประชากรสิทธิบัตรทอง เพื่อประกอบการจัดสรร กองทุนตำบล ปี 66

by twoseadj @13 ม.ค. 66 11:58 ( IP : 122...12 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 1000x567 pixel , 479,884 bytes.

ทุก อปท.แจ้งยืนยันประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง 1 เม.ย.65) 2566

ด้วยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566    ครั้งที่ 12/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ให้ชะลอการจัดสรรงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะส่วนประชาชนนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม) ดังนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้ประมวลข้อมูลประชากรลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อจับคู่กับพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมา
ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) เพื่อประกอบการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ดังนี้
1.กองทุนสุขภาพหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ไม่ทับซ้อนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องอื่น สำนักงานฯ จะโอนงบประมาณตามจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามตารางสิ่งที่ส่งมาด้วย
2.กองทุนสุขภาพหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ทับซ้อนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องอื่น ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งยืนยันจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรายกองทุนตำบล ผ่าน google form ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566
ทั้งนี้ หากมีมติให้มีการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นให้ประชากรนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานฯ จะโอนเงินเพิ่มเติมให้ครบจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่กองทุนฯ เคยแจ้งไว้ โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้ที่เกี่ยข้องดำเนินการภายในวันดังกล่าว

Comment #1
Posted @18 ม.ค. 66 10:12 ip : 1...249

อันนี้เป็นข้อมูลของประชากรLTCหรือข้อมูลประชากรของเทศบาลทั้งหมดค่ะ

Comment #2
Posted @18 ม.ค. 66 10:59 ip : 101...36

เฉพาะบัตรทอง ติดต่อ รพ.สต.หรือ รพ.ในพื้นที่ เพื่อประสานข้อมูล...หากตรงกับ excell ที่ให้ ก็กดบืนยัน แต่หากไม่ตรง ให้ติ๊กแก้ไข แล้ว ใส่ จำนวน ปชก. ครับ

Comment #3
Posted @24 ม.ค. 66 10:48 ip : 101...75

ติดต่อทางโรงพยาบาลไปแล้วคะ ทาง รพ บอกว่า ทางจังหวัดไม่ได้ส่งข้อมูลมา เนื่องจาก สปสช ไม่ได้ส่งข้อมูลมา นานแล้วคะ

Comment #4
Posted @25 ม.ค. 66 15:03 ip : 182...89

เฉพาะ อบต.ที่มีพื้นที่ทับซ้อนใช่มั้ยคะที่ต้องยืนยันข้อมูล